Ślimak dla Francuzów

W obwodzie Brzeskim przygotowano 41 ton ślimaków winogronowych, co jest dwa razy więcej niż w ubiegłym roku
Przemysіowe zaopatrzenie w ¶limaki winogronowe, z ktуrych Francuzi przygotowuj± sіynne eskargo, prowadzi siк na Biaіorusi od piкciu lat. Na terenie obwodu Brzeskiego kwoty na zaopatrzenie w ¶limaki ma grodzieсskie przedsiкbiorstwo “Firma Moka” S.A., ktуre zajmuje siк w dalszej kolejno¶ci eksportem ¶limakуw do Francji. To samo przedsiкbiorstwo prowadzi prace skierowane na odnowк populacji ¶limaka winogronowego. W bieї±cym roku w obwodzie Brzeskim w celu reprodukcji rozsiedlono 15605 dorosіych osobnikуw oraz 355 kg wycieru ¶limaka winogronowego.

Ј±cznie w obwodzie siedliska ¶limaka winogronowego zarejestrowane s± w 12 rejonach. Najwiкksze populacje odnotowano w rejonach Baranowickim, Brzeskim, Pruїaсskim i Kobryсskim, s± to gіуwnie stare parki i przylegaj±ce do nich lasy li¶ciaste. Ten gatunek ¶limaka przypuszczalnie zostaі tu przywieziony na pocz±tku ubiegіego stulecia z Europy Zachodniej przez przedstawicieli polskiej szlachty.

¦limaka winogronowego zbiera siк od wiosny do jesieni. W miejscach jego masowego zamieszkania pracuj± zaopatrzeniowcy firmy Moka. Do nowego biznesu doі±czyіo wiele lokalnych mieszkaсcуw — ¶limaka winogronowego zbieraj± tu i emeryci, i mіodzi ludzie, nawet caіe rodziny. Na przykіad biznesem zwi±zanym ze zbiorem ¶limakуw dosyж skutecznie zajmuj± siк letnicy z jednego ze stowarzyszeс letniskowych, znajduj±cych siк w osadzie podmiejskiej Brze¶cia.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter