Lekcje chińskiego

Piosenkarka Korriana odbywa w Podniebnej (tak często nazywany jest Szanghaj) staż z języka chińskiego
Z biaіorusk± piosenkark± Korrian± spotkali¶my siк w Szanghaju na boisku tenisowych — obydwie przyszіy¶my kibicowaж naszemu Maksymowi Mirnemu, ktуry, graj±c w parze ze Szwedem Jonasem Bjorkmanem, wystкpowaі na turnieju “Master’s Cup”. Korriana od pocz±tku wrze¶nia doskonali jкzyk chiсski na uniwersytecie Tuintsy.

— O, jest to ciekawa historia — tіumaczy ona swуj wybуr. — Kiedy skіadaіam dokumenty na studia, byіam pewna, їe moj± specjalno¶ci± zostan± jкzyki romano— germaсskie. Przecieї matka jest wykіadowc± jкzyka angielskiego, wtedy juї nieјle znaіam jкzyk i nie miaіo byж problemуw z dostaniem siк na studia. A przyszіam i dowiedziaіam siк, їe trwa rekrutacja do grupy eksperymentalnej nauki jкzyka chiсskiego. Przecieї to takie ciekawe! Tym bardziej, їe mnie zawsze poci±gaі Wschуd. Kiedy powiedziaіam matce, їe zіoїyіam dokumenty na filologiк chiсsk±, dіugo nie mogіa doj¶ж do siebie: naprawdк j± zaskoczyіam!
Od tego czasu jej marzeniem byіo zwiedzenie Szanghaju i doskonalenie jкzyka chiсskiego, ale nie tylko.

Korriana jest osob± romantyczn±. Mуwi, їe z przyjaciуіmi juї objechaіa prawie caіe wschodnie wybrzeїe Chin — bada kraj. Czy jej starcza czasu na naukк? Oczywi¶cie. Piкж dni w tygodniu zajкcia na uniwersytecie trwaj± od 8.000 do 12.00, a potem jeszcze parк godzin zajmuje odrobienie lekcji.
Staї Korriany potrwa do lutego. Pytam: czy nie obawiaіa siк na tak dіugo wyjechaж z kraju, pozostawiaj±c swoich wielbicieli bez nowych piosenek, bez swojej twarzy na ekranie?

— Przed wyjazdem duїo pracowaіam — zrobiіam wszystko, co mogіam: nagraіam kilka nowych piosenek, ukazaі siк teledysk z moj± piosenk± “You break me”. Mam wielk± nadziejк, їe widzowie i sіuchacze nie zd±ї± zapomnieж o mnie do mojego powrotu.

A jeszcze Korriana (ktуra jest sama dla siebie i stylist±, i designerem), spaceruj±c po modnych szanghajskich sklepach, wymy¶la nowy — na pewno zaskakuj±cy! strуj. Oczywi¶cie, w chiсskim stylu. A byж moїe rуwnieї za¶piewa w jкzyku Podniebnej?

— No nie wiem, na razie nie wyobraїam czego¶ takiego, nie, nie s±dzк. Wiesz, na razie nie mogк tworzyж wierszy w jкzyku chiсskim.

— A co w ogуle jest z nowymi piosenkami — czy piszesz?

— To jest ciкїkie bez instrumentu, no i czasu brakuje — nauka zabiera duїo siі. Natomiast kiedy wrуcк do domu, wszystkie wraїenia na pewno przeksztaіc± siк w piosenki, niech tylko wielbiciele doczekaj± siк mnie. Poniewaї w rzeczywisto¶ci strasznie tкskniк za swoj± rodzin±, swoim krajem, fanami, swoim ukochanym kompozytorem. Bardzo chcк znowu wyj¶ж na scenк i za¶piewaж.

A propos, Korriana dostaje propozycje wystкpуw od wіa¶cicieli prestiїowych klubуw, ale na razie odmawia: po pierwsze, chce wykonywaж wіasn± muzykк, ¶piewaж swoje piosenki, a nie prze¶piewywaж obce.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter