Ksenia Sitnik zdobywa Europę

Młoda piosenkarka z Białorusi została zwycięzczynią Międzynarodowego Dziecięcego Konkursu Piosenki “Eurowizja-2005” w Belgii
“O-a-o! Wmieste my bolszaja siіa /Razem jeste¶my wielk± siі±!”/ — skandowaіa z rуїnymi europejskimi akcentami dziewiкciotysiкczna sala “Ethias Arena”, pod¶piewuj±c maіej dziewczynce z Biaіorusi.

Kiedy Ksenia Sitnik jechaіa do Hasseltu (Belgia) na europejski konkurs, w ktуrym uczestniczyіo 16 krajуw, nawet nie marzyіa o zwyciкstwie, zaznaczaj±c we wszystkich wywiadach, їe dla niej najwaїniejsza jest godna reprezentacja Biaіorusi. Zwyciкstwo staіo siк niespodziank± dla Ksenii i jej zespoіu.

Mіoda artystka ¶piewaіa jako ostatnia — 16. uczestniczka. ¦piewaj±cy przed ni± uczestnicy konkursu wykonali piosenki w najrуїniejszych stylach, w tym rok i rap. Wydawaіo siк, їe widzуw juї nie da siк niczym zaskoczyж. I tu na scenк wyszli Biaіorusini: solistka Ksenia Sitnik, back-wokali¶ci Wasyl Iraсczyk i Polina Їdanowicz. Ksenia ¶piewaіa o przyjaјni oraz o tym, їe “Tylko razem jeste¶my wielk± siі±!”. Piosenka ta znalazіa oddјwiкk w sercach Europejczykуw.

W czasie ogіoszenia wynikуw gіosowania widzуw telewizyjnych pierwsze miejsce pod wzglкdem ilo¶ci punktуw zajmowaіy na przemian Biaіoru¶ i Hiszpania. I w koсcu w kolejce na ogіoszenie wynikуw pozostaіo tylko dwa kraje — zbiegiem okoliczno¶ci byіa to Hiszpania i Biaіoru¶. Kraj-rywal daі Ksenii Sitnik 10 punktуw. Tat± sam± ocenк dali hiszpaсskiemu wykonawcy Biaіorusini… Z rуїnic± kilku punktуw zwyciкїyіa nasza uczestniczka.
Ksenia nie mogіa powstrzymaж emocji i w jej oczach zal¶niіy іzy szczк¶cia. Ona, Polina Їdanowicz i Wasyl Raiсczyk wybiegli na scenк, trzymaj±c w rкku biaіorusk± flagк. Nagrodк Ksenii wrкczaіa zwyciкzczyni “Eurowizji-2004” Maria Isabel z Hiszpanii.
Wiadomo¶ж ta naleїy do tych, ktуre nigdy nie strac± na aktualno¶ci.

Zwyciкzcy wpisuj± do historii swoje imiona oraz nazwy miejscowo¶ci, z ktуrych pochodz±. Ksenia Sitnik, Biaіoru¶, Mozyr. Fantastycznych uczuж dumy, solidarno¶ci i zwi±zku z oszaіamiaj±cym sukcesem maіej dziewczynki doznaіo 10 milionуw osуb. Dziкkujemy, Ksenia — znowu u¶wiadomili¶my sobie, їe jeste¶my jedn± siі±.

Nigdy w їyciu nie przyszіo mi udzielaж tylu komentarzy dla telewizji i gazet z caіego ¶wiata, jak w nocy triumfu. Chodzi o to, їe dziennikarze mogli obserwowaж konkurs tylko z centrum prasowego. Z tego, jak burzliwie reagowaіam na nowe “pointy”, ktуre poszіy do naszej skarbonki, іatwo byіo zgadn±ж, sk±d pochodzк. Kiedy nadszedі “moment prawdy” — zabrzmiaіy sіowa “Zwyciкїyіa Biaіoru¶” — do mnie skierowano dziesi±tki mikrofonуw. Ciкїko byіo odpowiedzieж naraz na wszystkie pytania:

— Czy Ksenia jest znan± artystk± w waszym kraju?

— Tak jest. Jest ona zwyciкzczyni± Miкdzynarodowego Dzieciкcego konkursu Piosenki Estradowej “Sіowiaсski Bazar w Witebsku-2005”.

— A czy prawda, їe pochodzi ona z muzycznej rodziny?

— Tak, ¶piewaj± rуwnieї jej matka i starsza siostra!

— A sk±d pochodzi Ksenia?

— Z Mozyra. Jest to maіe, ale bardzo obfite w talenty biaіoruskie miasto.

— Jak Pani uwaїa, czy zwyciкїyli¶cie dlatego wіa¶nie, їe wystкpowali¶cie jako ostatni?

— Pewnie, їe nie. Zwyciкїyli¶my dlatego, їe Ksenia jest najlepsza.
Na moje szczк¶cie, niedіugo rozpoczкіa siк finaіowa konferencja prasowa. I juї solenizantka sama odpowiadaіa przed Europ±.
Ksiusza nie mogіa w tej chwili pomy¶leж, їe bycie zwyciкzc± jest nie tylko przyjemne, lecz bardzo ciкїkie. Nie miaіa nawet moїliwo¶ci wypocz±ж po tych wzruszaj±cych wydarzeniach! Wszкdzie prze¶ladowali j± dziennikarze.

Do drugiej w nocy udzielaіa wywiadуw. Natomiast o 4 rano juї jechali¶my na lotnisko. Z Brukseli delegacja leciaіa przez Warszawк i na kaїdym punkcie kontroli dokumentуw Kseniк witano z zachwytem i proszono o autografy.

Jak juї niejednokrotnie mуwiono i po raz kolejny potwierdzono, “Eurowizja” to nie tylko najbardziej okazaіy, lecz rуwnieї najbardziej nieprzewidywalny konkurs w ¶wiecie. Prawie nigdy nie da siк przewidzieж wynikуw konkurencji piosenkarskiej. Ale w naszych oczach obecny konkurs dzieciкcy poprawiі swoj± renomк. Nie tylko dlatego, їe Europa uznaіa nas za najlepszych. A po prostu dlatego, їe gіosowanie byіo obiektywne. Szczerze mуwi±c, na podstawie wynikуw generalnej prуby oraz podczas telewoitingu my¶laіam, їe zajmiemy drugie miejsce. Nie pozwol± skіamaж kolega z Mozyra oraz przedstawiciele naszej delegacji. Na bardzo mocnych konkurentуw wygl±daіy dzieci z Norwegii. A tak naprawdк ¶piewaj±cych uczestnikуw konkursu byіo tylko dwoje: przedstawicielka Anglii Yony Fuller (numer ze skrzypcami) i Ksenia Sitnik. Ale od Yony nikt nie oczekiwaі zwyciкstwa. Jej wyst±pienie byіo “nie dzieciкce”, jak rуwnieї wyst±pienie Grekуw Aleksandrosa i Kalli, ktуrzy zgodnie z prawem wіasnego kraju juї osi±gnкli wiek ¶lubny i do tegoї s± zarкczeni. Rzecz jasna, z caіego serca їyczyli¶my Ksenii zaj±ж pierwsze miejsce. Ale byli¶my pewni, їe jest to niemoїliwe.

Zwykle w tego rodzaju konkursach zwyciкїaj± nie mocniejsi wykonawcy, lecz kraje posiadaj±ce wiele przyjaznych s±siadуw. Na przykіad kraje baіkaсskie tradycyjnie najwiкcej punktуw daj± sobie nawzajem. Ta sama solidarno¶ж wystкpuje rуwnieї pomiкdzy telewidzami skandynawskimi. Zgodnie z t± logik± mogli¶my liczyж wyі±cznie na wsparcie Rosjan i Јotyszy, pamiкtaj±c o wspуlnej przeszіo¶ci. Co wiкcej, w tym roku w gіosowaniu nie braіy udziaіu ani Polska, ani Litwa, ktуre nigdy nie sk±piіy punktуw dla nas. Jednak to, co jest naprawdк dobre, jest dobre dla wszystkich. Europa jednomy¶lnie oddaіa swoje sympatie dziewczynce, ktуrej numer sceniczny byі wspaniaіy i zawodowy: jak piosenka, tak rуwnieї u¶miechy i stroje.
Krуtki wywiad z matk± Ksenii Swetіan± Stacenko.

— Jakie propozycje twуrcze dostaіa Ksenia po zwyciкstwie?

— O, byіo ich bardzo duїo! Organizatorzy rуїnych festiwali zapraszali do siebie, przekazywali swoje wizytуwki.

— Nie obawia siк Pani o stan psychiczny cуrki? Przecieї takie zwyciкstwo to stres dla dziecka?

— Nie, stres — to kiedy robi siк to, co siк nie podoba. Ksiusza odczuwa satysfakcjк ze ¶piewania, cieszy siк, kiedy widownia jest peіna. Im wiкcej widzуw, tym lepiej — dla niej to oznacza, їe trzeba bardziej siк staraж.

Zwyciкstwo Ksenii Sitnik na III Miкdzynarodowym Dzieciкcym Konkursie Piosenki “Eurowizja-2005” to wyrazisty przykіad pracy paсstwa z utalentowan± mіodzieї±. Takie zdanie wypowiedziaі zastкpca gіowy Administracji Prezydenta Biaіorusi Oleg Proleskowskij. Zaznaczyі on, їe juї od dziesiкciu lat w kraju funkcjonuj± specjalne fundusze Prezydenta Republiki Biaіoru¶, wspieraj±ce utalentowan± mіodzieї. Jak wynika ze sіуw Olega Proleskowskiego, wspaniaіe zwyciкstwo dziesiкcioletniej Biaіorusinki na “Eurowizji” po raz kolejny udowadnia, їe talenty trzeba wychowywaж na swojej ziemi, trzeba je odnajdywaж, chroniж i pomagaж w rozwijaniu wіasnego talentu.

Inna Јobacz
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter