Kryterium wyboru

Ogłoszeni zostali laureaci nagrody Rządu za osiągnięcia w dziedzinie jakości. 22 przedsiębiorstwa, które w tym roku osiągnęły najlepsze wyniki w zakresie podwyższenia jakości i konkurencyjności wyrobów i usług, dostały zasłużone nagrody
“Dziкki aktywnemu poі±czeniu interesуw paсstwa, producentуw i konsumentуw jako¶ж biaіoruskich towarуw staje siк wizytуwk± naszego kraju, ¶wiadectwem staіego rozwoju gospodarki narodowej — zaznaczyі premier Sergiusz Sidorski. — Produkt krajowy brutto, charakteryzuj±cy jako¶ciowy wzrost gospodarki w ci±gu 10 miesiкcy, zwiкkszyі siк o 8,6 procent przy jednoczesnym obniїeniu siк energochіonno¶ci o 8 procent. Їaden kraj na Europejskim kontynencie nie ma aї tak potкїnego obniїenia energochіonno¶ci produktu krajowego brutto, jak Biaіoru¶. A w ci±gu najbliїszych 3-5 lat mamy rozwi±zaж jeszcze bardziej ambitne zadanie — obniїenie energochіonno¶ci produktu krajowego brutto o 25 procent, zachowuj±c konkurencyjno¶ж cenow± swoich wyrobуw na rynkach”.

“Atlant”, “Horyzont”, “Sawuszkin produkt” to nie prosto marki handlowe naszych przedsiкbiorstw. S± to ¶wiatowe brandy, znane poza granicami kraju dziкki wysokiej jako¶ci produktуw. Program paсstwowy “Jako¶ж”, skierowany na rozwуj eksportowego potencjaіu przedsiкbiorstw, realizowany jest juї nie pierwszy rok. I jego wyniki s± juї widoczne. “Dzisiaj 80 procent towarуw z gіуwnych, atestowanych przedsiкbiorstw eksportujemy poza granice kraju — zaznaczyі Sergiusz Sidorski. — 46 procent dostarczamy do krajуw UE dziкki dokonanej w ci±gu ostatnich 2 lat pracy, dotycz±cej certyfikacji produkcji na wielk± skalк”.

Dzisiaj na Biaіorusi certyfikaty otrzymaіy 572 systemy zarz±dzania jako¶ci± wedіug ISO 9000, 59 systemуw zarz±dzania ¶rodowiskiem — wedіug ISO 14000, 739 rodzajуw biaіoruskich towarуw zyskaіo prawo do umieszczenia symbolu CE. Opіacaj± siк nakіady inwestycyjne, wіoїone w wymianк urz±dzeс wytwуrczych, rekonstrukcjк i szkolenie personelu. Co raz wiкcej przedsiкbiorstw i organizacji dokonuj± tych dziaіaс z wіasnej inicjatywy, aby staж siк konkurencyjnymi na rynku. Na przykіad teraz w trybie dobrowolnym trwa certyfikacja usіug turystycznych, usіug wy¶wiadczanych pasaїerom w transporcie kolejowym, usіug hotelarskich.

“Przypominam sobie, jak w ubiegіym roku mniej wiкcej w tym samym czasie w tej samej sali otrzymywali¶my certyfikat, potwierdzaj±cy status naszego hotelu jako trzygwiazdkowego — powiedziaі mi przed rozpoczкciem ceremonii nagradzania dyrektor kompleksu hotelarskiego “Jubilejnyj” Anatol Gulewicz. — A dzisiaj juї jeste¶my laureatami nagrody Rz±du. W ci±gu tego czasu wykonali¶my duїo pracy, obejmuj±cej wymianк urz±dzeс wytwуrczych, rekonstrukcjк kompleksu, wy¶wiadczanie nowych usіug. Przy czym w ci±gu ostatnich 10 lat wszystkie pracy rekonstrukcyjne i modernizacyjne wykonujemy wyі±cznie we wіasnym zakresie. Go¶cie, w tym zagraniczni, doceniaj± to. Wskutek tego w ci±gu 10 miesiкcy walutowe wpіywy kompleksu zwiкkszyіy siк pуіtora razy w porуwnaniu z ubiegіym rokiem. W roku 2007 planujemy zostaж hotelem czterogwiazdkowym. Takie akcje jak wrкczanie nagrуd Rz±du stanowi± dobry bodziec i zachкcaj± do jeszcze lepszej pracy”.

A propos, w ci±gu 7 lat od czasu zaіoїenia tego konkursu laureatami nagrody Rz±du zostaіo 129 biaіoruskich przedsiкbiorstw i organizacji.

Lilia Chіystun
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter