Po rządzie wszyscy spodziewają się konstruktywnych idei, zmierzających do zwiększenia efektywności gospodarki.

Kredyt zaufania jako dobry bodziec

Po rządzie wszyscy spodziewają się konstruktywnych idei, zmierzających do zwiększenia efektywności gospodarki.

Pod koniec 2014 roku Alaksandr Łukaszenka powołał nowych ludzi na sta­nowiska w rządzie, administracji prezydenta i Banku Narodowym. Nowym premierem został Andrej Kabiakoŭ, szefem administracji prezydenta został Andrej Kosiniec, prezesem Zarządu Banku Narodowego Pawieł Kallaur. Zmiany dotyczą przeważnie tych trzech instytucji.


Belarus-Minsk-House_of_Government-1 (Копировать).jpg


W rządzie będą ludzie sta­nowczy, do­świadczeni, pragmatyczni, dobrze znający się na problemach i związani z życiem powiedział głowa państwa, przedstawiając na stanowisku nowego premiera Andreja Kabiakowa. Dlatego czekam na konstruktywne idee, zmierzające do zwiększenia efek­tywności naszej gospodarki. Jesteście sztabem do określenia metod i dróg osiągnięcia zrównoważonego rozwoju białoruskiej gospodarki i zwiększenia dobrobytu ludności.


Prezydent powiedział, że rząd oprócz rozstrzygnięcia bieżących zadań powi­nien pracować nad przygotowaniem pla­nów średnioterminowych, w pierwszej kolejności nad projektem programu roz­woju społeczno-gospodarczego Repub­liki Białorusi w latach 2016-2020. Ten program należy nie tylko opracować, ale i obronić podczas kolejnego Ogólnobia­łoruskiego Zgromadzenia Ludowego.


Alaksandr Łukaszenka przypomniał, że w 2015 roku trzeba będzie zdać egza­min przed ludnością kraju.


Głowa państwa powiedział, że nie ma nic nadzwyczajnego w rotacji. Jest to ciągły proces. Ciągle zmienia się na­sze życie. Rotacja kadry, powołanie no­wych osób na wszystkich szczeblach są tradycyjne, zwłaszcza w roku wyborów prezydenckich. To żadna wiadomość, w przeszłości tak robiliśmy. Trzon rządu, czołowych kierowników kraju ukształto­wano przed wyborami prezydenckimi powiedział Alaksandr Łukaszenka. Prezydent dodał, że rotacja przed wybo­rami i po nich będzie kontynuowana: Są trzy etapy. Pierwszy etap mamy za sobą. Rząd, inni dygnitarze, gubernatorzy mają czas na to, by zbadać sytuację i od 1 stycznia zacząć nowy rok inaczej, jeśli istnieje taka potrzeba.


Alaksandr Łukaszenka podkreślił, że przed wyborami będzie widział, jak pracuje każdy minister, dygnitarze i wy­chodząc z tego będzie podejmować de­cyzje. Zgodnie z naszą Konstytucją, jeśli wszystko będzie dobrze, jeśli ludzie nam zaufają, wesprzą podczas wyborów, rząd poda się do dymisji. Będę miał jeszcze jeden wariant powołania nowych ludzi. Dotyczy to gubernatorów i innych dyg­nitarzy powiedział prezydent.


Szczególne znaczenie mają decyzje kadrowe, które powinny wzmocnić blok gospodarczy oświadczył Alaksandr Łukaszenka. Właśnie dlatego ponad po­łowę członków Rady Ministrów zmie­niono. Będzie normalnie działać go­spodarka będą finanse, waluta, a więc stabilność w naszym społeczeństwie. I ludzie nigdy nie zgłoszą pretensji po­wiedział głowa państwa.


Alaksandr Łukaszenka powiedział, że decyzje kadrowe dotyczące rządu nie są spontaniczne. Zastanawiałem się nad tym co najmniej przez pół roku. Miałem wiele wątpliwości. Nie było żadnego lob­by. Do ostatniej chwili wielu w ogóle nie wiedziało, czym się będą zajmować. Jest to moja osobista decyzja. Ta decyzja jed­nak nie pojawiła się znikąd powie­dział Łukaszenka.


Michaił Wieramiejeŭ

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter