KRÓLOWIE, KSIĄŻĘTA I KARDYNAŁOWIE

Portrety z Nieświeskiej kolekcji Radziwiłłów zostały przedstawione na wystawie, która odbywa się w Sali Senatorskiej Grodzieńskiego Muzeum historyczno-archeologicznego
23 malownicze pіуtna z XVII–XVIII stuleci, w tym portrety Radziwiііуw, Sapiehуw, krуlуw, kardynaіуw, udostкpnione zostaіy przez Narodowe Muzeum Sztuki Republiki Biaіoru¶ i s± demonstrowane w Grodnie po raz pierwszy. Portrety pochodz± z kolekcji Radziwiііуw — sіynnego rodu magnatуw Wielkiego Ksiкstwa Litewskiego. Upiкkszaіy one rezydencjк ksi±ї±t Radziwiііуw w Nie¶wieїu. Kolekcjк stworzyі Mikoіaj Radziwiіі Sierotka (1549–1616), osoba o wysokie kulturze i znany mecenas.

Wystawa bкdzie czynna do koсca roku.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter