Kanały płyną we właściwym kierunku

Dunajska i Reńska komisje przed końcem bieżącego roku podejmą decyzję w sprawie projektu transportowego połączenia Dniepr — Bug — Wisła — Odra
Po tej decyzji dokumenty zostan± przekazane do Europejskiego Komitetu ds. transportu miкdzynarodowego (EKTM) i Europejskiej Komisji Gospodarczej (EKG) ONZ. Struktury ogуlnoeuropejskie juї wpisaіy wyїej wymienion± arteriк na listк priorytetowych europejskich tras wodno-transportowych.

Biaіoruskie Ministerstwo Transportu przedstawiіo taki projekt na wspуlnym posiedzeniu Dunajskiej i Reсskiej Komisji Rzecznych, EKTM i EKG ONZ w Paryїu na koсcu wrze¶nia. W poіowie tegoї miesi±ca projekt uzyskaі wstкpn± aprobatк rz±dуw i ministerstw transportu Ukrainy i Polski, co niew±tpliwie zwiкkszyіo jego szanse i z gуry przes±dziіo omуwienie ogуlnoeuropejskie. Chodzi, po pierwsze, o rekonstrukcjк Dnieprowo -Buskiego Kanaіu їeglugowego, і±cz±cego Biaіoru¶ z Ukrain± i Polsk±, po drugie za¶ — o modernizacjк tak zwanego “staropolskiego” szlaku wodnego (Wisіa — Narew — Odra). Ostateczna decyzja w sprawie tego projektu ma zapa¶ж w przyszіym roku na ogуlnoeuropejskiej konferencji w Bukareszcie, po¶wiкconej nowym korytarzom transportowym w Europie.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter