Jest powód

Obecny maj będzie uroczysty również dla biografii naszego wydania. Tylko w ciągu roku twórczej pracy zespół redakcji osiągnął sukces, który został oficjalnie potwierdzony przez poważnych jurorów. Zgodnie z wynikami drugiego Narodowego konkursu drukowanych środków przekazu masowego czasopismo “Беларусь. Belarus” zwyciężyło w nominacji “Najlepsze czasopismo społeczno-polityczne i literackie”. Takie oto wydarzenie. Dla redakcji jest to prawdziwe święto. Z tej okazji życzymy również wszystkiego najlepszego Wam, nasi drodzy czytelnicy.
Мaj to obfito¶ж zieleni. I mimo їe klimat na Biaіorusi jest umiarkowanie-kontynentalny, ma siк wraїenie, їe siк mieszka w tropikach. Moїe jest to wraїenie mylne (wszyscy zdajemy sobie z tego sprawк), ale do gіowy przychodzi wіa¶nie takie porуwnanie. Najwaїniejsze jest to, їe po raz kolejny upewniamy siк, iї natura bierze swoje. I po kaїdej najdіuїszej zimie caіkiem szybko nadchodzi lato.
Maj to ¶wiкta. Pierwszego dnia miesi±ca tradycyjnie solidaryzujemy siк z pracuj±cymi osobami z caіego ¶wiata. W tym ¶wiecie wiele siк zmieniіo, nadal siк zmienia, ale wiкkszo¶ж ludzi і±cz± w nim proste i zrozumiaіe warto¶ci, jedn± z ktуrych jest prawo do pracy, i niewaїne, їe brzmi to dosyж patetycznie.

A jednak szczegуlnym dniem i szczegуlnym ¶wiкtem jest 9 maja. Nadeszіa juї sze¶жdziesi±ta pierwsza Wiosna Zwyciкstwa, i Biaіoru¶, jak zwykle, uczciіa ten dzieс szczerze i uroczy¶cie. Weterani Wielkiej wojny ojczyјnianej (a jest ich co raz mniej) przypomnieli w tym dniu o swojej frontowej mіodo¶ci, o latach niezwykіych trudno¶ci i bohaterstwa, a ich wnukowie i dzieci znowu schyliіy gіowy przed їoіnierzami za ich bohaterski czyn i po¶wiкcenie. ¦wiкto to obchodzi siк na Biaіorusi w sposуb szczegуlny: wojna pozostawiіa swуj ¶lad w rodzinach wielu Biaіorusinуw...

Obecny maj bкdzie uroczysty rуwnieї dla biografii naszego wydania. Tylko w ci±gu roku twуrczej pracy zespуі redakcji osi±gn±і sukces, ktуry zostaі oficjalnie potwierdzony przez powaїnych jurorуw. Zgodnie z wynikami drugiego Narodowego konkursu drukowanych ¶rodkуw przekazu masowego czasopismo “Беларусь. Belarus” zwyciкїyіo w nominacji “Najlepsze czasopismo spoіeczno-polityczne i literackie”. Takie oto wydarzenie. Dla redakcji jest to prawdziwe ¶wiкto. Z tej okazji їyczymy rуwnieї wszystkiego najlepszego Wam, nasi drodzy czytelnicy.

Nawiasem mуwi±c. Nie tak dawno temu nasz± redakcjк odwiedziі znany hiszpaсski rzeјbiarz Carlos Mata. Pewnego dnia trafiіo mu do r±k czasopismo “Беларусь. Belarus”, a w nim uwagк przyci±gn±і reportaї o zorganizowanej przez biaіoruskich rzeјbiarzy wystawie. Sztuka wywarіa na mistrzu ogromne wraїenie. I rzeјbiarz przyjechaі z Barcelony do Miсska specjalnie po to, aby bliїej poznaж kolegуw i zapoznaж siк z ich twуrczo¶ci±. A dzisiaj znowu zapraszamy Carlosa Matк do siebie: їeby zobaczyі nasz± “Zіot± literк”. Wіa¶nie ta niesamowita rzeјba jest nagrod± dla naszego czasopisma, i wydaje nam siк, їe bardzo by siк podobaіa naszemu hiszpaсskiemu przyjacielowi. W kaїdym razie jest powуd, aby siк spotkaж. “Do zobaczenia” mуwimy rуwnieї wszystkim czytelnikom czasopisma “Беларусь. Belarus”.

Viktor Kharkov
Editor of “Беларусь.Belarus”
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости и статьи