Беларусь Сегодня

Минск
+24 oC
USD: 2.07
EUR: 2.33

Jesienne trasy

Jesień to pora, która również wabi podróżnych. Niektórzy wolą ciepłe kraje, inni zaś w swoim kraju odnajdują miejsca, których piękno najpełniej ujawnia się właśnie w tym okresie. Natomiast głównym kierunkiem wyjazdu biznesowego w listopadzie stanie się trasa Mińsk — Londyn...
Jesieс to pora, ktуra rуwnieї wabi podrуїnych. Niektуrzy wol± ciepіe kraje, inni za¶ w swoim kraju odnajduj± miejsca, ktуrych piкkno najpeіniej ujawnia siк wіa¶nie w tym okresie. Natomiast gіуwnym kierunkiem wyjazdu biznesowego w listopadzie stanie siк trasa Miсsk — Londyn. W stolicy Wielkiej Brytanii odbкdzie siк Biaіoruskie Forum Inwestycyjne. Bez przesady jest to wydarzenie ostatnich kilku lat z punktu widzenia stosunkуw miкdzynarodowych wzmacniaj±cych wizerunek paсstwa, jego potencjaі ekonomiczny i partnerski, perspektywy przyszіych kontaktуw handlowych. Nie przez przypadek nasze czasopismo zamie¶ciіo caіy szereg materiaіуw na ten temat, umownie poі±czony pod hasіem z okіadki: “Miсsk–Londyn: poci±g ekonomii nabiera obrotуw”.
To na prawdк ciekawa trasa. A moje refleksje pod±їaj± dalej. ¦wiatem zawіadnкіa technologiczno¶ж. Cуї, czіowiek zawsze d±їyі do ulepszenia їycia dziкki wynalazkom i odkryciom naukowym. Pујniej jednak poczuі niebezpieczeсstwo, zrozumiaі, їe urbanizacja szkodzi ¶rodowisku. Walka o czyst± ekologiк staіa siк sztandarem partii i ruchуw, ktуre za brand swoich dziaіaс obraіy zielony kolor.
Idee “zielonych” znajduj± duїo sprzymierzeсcуw rуwnieї w naszym spoіeczeсstwie. Biaіorusini rozumiej± niezbкdno¶ж tych przedsiкwziкж, ktуre maj± wyraјn± їyciow± przewagк. Doі±czaj± do szeregu uczestnikуw akcji “Dzieс bez Samochodu”, їeby choж trochк zіagodziж wpіyw wzmoїonej technologiczno¶ci. Duїe znaczenie ma ten fakt, iї na poziomie rz±dowym 2008 rok ogіoszono Rokiem Zdrowia. Akcja ta nie staіa siк zwykі± formalno¶ci± — osoby w rуїnym wieku chкtnie zgіosiіy siк do udziaіu w masowych zawodach sportowych. Tym bardziej, їe prezydent stara siк staж przykіadem. Wielu z pewno¶ci± nie tylko przekonaіo siк o celowo¶ci publiczno¶ci takich imprez, ale i odczuіo skuteczno¶ж codziennego zachowania w duchu zdrowego trybu їycia. Homo sapiens aktywnie popiera tak± akcjк jak “Dzieс bez Tytoniu” — cieszy siк do¶ж duї± popularno¶ci± w naszym kraju. Z ciekaw± inicjatyw± w paјdzierniku wyst±piіa stolica, ogіaszaj±c Miсsk, co prawda na pуі dnia, terytorium trzeјwo¶ci. W stoіecznych sklepach zamiast napojуw alkoholowych proponowano cukierki, a funkcjonariusze policji aktywnie promowali їycie bez naduїycia alkoholu. Akcjк tк poparіa wiкkszo¶ж mieszkaсcуw miasta.
Oczywi¶cie naіogуw nie da siк zwalczyж za jednym zamachem. Jednak codzienne nienatrкtne rady na pewno s± przydatne. Kto¶ byж moїe szerzej otworzy oczy i zobaczy dookoіa duїo ciekawych i bardziej poїytecznych dla siebie rzeczy. Nasze czasopismo moїe w tym pomуc, staj±c siк w pewnym stopniu przewodnikiem po Biaіorusi, opowiadaj±c o jej wyj±tkowych miejscowo¶ciach i zabytkach.
Artykuі pt. “W Nie¶wieїu jak w Paryїu” przypomina o tym, їe paіac Radziwiііуw, “biaіoruski Wersal”, wpisany na Listк ¦wiatowego Dziedzictwa UNESCO, udostкpniono juї dla turystуw. Dawniej Nie¶wieї byі rezydencj± najbogatszych magnatуw Europy — ksi±ї±t Radziwiііуw. Ich zamoїno¶ci zazdroszczono w Moskwie i Warszawie. Liczne cenne przedmioty z Nie¶wieїa znalazіy siк poza granicami Biaіorusi. W paіacu trwaj± prace restauracyjne, na pocz±tku jesieni turystom zaprezentowano piкж sal.
Wrужmy jednak do tematu wcze¶niejszych refleksji. Technologiczno¶ж, moїe i ma cechy negatywne, jednak jest oznak± postкpu. Pod Genew± uruchomiono najpotкїniejszy na ¶wiecie akcelerator cz±stek elementarnych — Wielki Zderzacz Hadronowy. Niezwykle ambitny eksperyment naukowy. Uczeni prуbuj± znaleјж odpowiedј na pytanie o pochodzeniu Wszech¶wiata i dokonaж wielu innych, mniej zrozumiaіych osobom postronnym, ale nie mniej waїnych dla ludzko¶ci odkryж. Cieszy, їe biaіoruska nauka nie zostaіa na uboczu, ponad 30 naszych inїynierуw i naukowcуw pracuje w skіadzie miкdzynarodowej brygady obsіuguj±cej eksperyment. Na ten temat jest wywiad z dyrektorem Narodowego Centrum Fizyki Cz±stek i Wysokich Energii Mikoіajem Szumiejk± w artykule “Wielkie wydarzenie”.
Warte uwagi jest d±їenie do technologiczno¶ci poі±czone z trosk± o ¶rodowisko. Przykіadem takiego podej¶cia jest przemysі maszynowy, a ¶ci¶lej mуwi±c dziaіalno¶ж przedstawicieli Miсskiego Zakіadu Samochodowego i ich partnerуw z Czech. Przeczytaj± Paсstwo o tym w artykule “Europejska trasa”.
W czasopismie i tym razem, jak mi siк wydaje, moїna znaleјж duїo ciekawych informacji.

Wiktor Charkow,
redaktor czasopisma Беларусь.Belarus
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи