Inicjatywa przyciągnęła uwagę

Delegacja Zebrania Narodowego na czele z prezesem Rady Republiki Genadiuszem Nowickim wzięła udział w konferencji międzynarodowej “OBWE: bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem w Europie”, która odbywała się w Brukseli, zorganizowana przez senat Belgii w ramach przewodniczenia tego kraju w OBWE
Wedіug komunikatu centrum prasowego Ministerstwa spraw zagranicznych Biaіorusi konferencja po¶wiкcona zostaіa omуwieniu rуїnych aspektуw i drуg pokonania sytuacji kryzysowych we wspуіczesnej Europie. W jej pracy uczestniczyli parlamentarzy¶ci, przedstawiciele rz±dуw i krкgуw akademickich paсstw czіonkowskich OBWE.

Pan Nowicki wystкpowaі na plenarnym posiedzeniu konferencji. Poinformowaі on “o wkіadzie Republiki Biaіoru¶ do zwalczania przestкpczo¶ci miкdzynarodowej, nielegalnej migracji, handlu narkotykami i ludјmi, do zapewnienia bezpieczeсstwa dostaw zasobуw energii do krajуw europejskich”.

“Uwagк uczestnikуw forum przyci±gnкіa inicjatywa prezydenta Republiki Biaіoru¶ A. Јukaszenki dotycz±ca uksztaіtowania Globalnego partnerstwa przeciw niewolnictwu i handlu ludјmi w XXI stuleciu” — informuje centrum prasowe biaіoruskiego resortu polityki zagranicznej.

Genadiusz Nowicki “szczegуlnie podkre¶liі waїno¶ж kontynuacji i nasilenia wspуіpracy w sprawie likwidacji skutkуw katastrofy czarnobylskiej”.
W ramach konferencji biaіoruska delegacja przeprowadziіa szereg spotkaс z prezesem i czіonkami senatu Belgii, grup± ds. stosunkуw z Biaіorusi±, delegacj± belgijskiego parlamentu w Zwi±zku Miкdzyparlamentarnym, kierownikami szeregu delegacji.

Cyfra

milionуw dolarуw
to rуwnowarto¶ж miкdzynarodowej pomocy technicznej, ktуra wpіynкіa na Biaіoru¶ w latach 2001-2005 w wyniku wspуіpracy z organizacjami rz±dowymi i pozarz±dowymi Wіoch, Niemiec, Japonii, Irlandii, Szwajcarii oraz innych krajуw.

Co roku od organizacji pozarz±dowych zagranicznych krajуw wpіywa bezpіatna pomoc w postaci towarуw. Okoіo 50 tysiкcy dzieci co roku wyjeїdїa do 26 krajуw na uzdrowienie w rodzinach.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости