Image profesjonalizmu

Kaliningradzka elektrociepłownia-2 stanowi przykład skutecznej współpracy Białorusi i Rosji
W roku 2002 po wygraniu przetargu z ponad 10 duїymi przedsiкbiorstwami, w tym z zagranicy, firma „Belenergostroj” S.A. przyst±piіa do wzniesienia pierwszej czк¶ci Kaliningradzkiej elektrociepіowni-2. Biaіorusini zaproponowali trzy razy krуtsze terminy wykonania pracy niї konkurenci. „Jednak udowodnili¶my, їe moїemy pracowaж nie tylko szybko, lecz rуwnieї jako¶ciowo i tanio” – podkre¶liі na ceremonii otwarcia elektrociepіowni premier Sergiusz Sidorski.
O duїym wkіadzie biaіoruskich budowniczych w bezpieczeсstwo energetyczne w najbardziej wysuniкtym na zachуd regionie Rosji mуwili prezes „RAO EES Rosji” Anatol Czubajs, peіnomocny poseі Prezydenta Federacji Rosyjskiej w Pуіnocno-Zachodnim okrкgu federalnym Igor Klebanow, gubernator obwodu Georgij Boos.

Kaliningradzka elektrociepіownia-2 jest jedn± z najwiкkszych w Rosji. Jej і±czna moc wynosi 900 MW, moc wprowadzonego do uїytkowania bloku energetycznego – 450 MW. Wytwarzana przez ni± energia zaspokoi 70% zapotrzebowania obwodu Kaliningradzkiego. Elektrociepіownia zostaіa zbudowana z zastosowaniem najnowszej technologii obiegu parowo-gazowego, ktуra umoїliwia zwiкkszenie wydajno¶ci z 40 do 51 %, zaoszczкdzenie do jednej czwartej paliwa i obniїenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Uruchomienie drugiej czк¶ci elektrociepіowni, zaplanowane na rok 2010, umoїliwi sprzedaї energii elektrycznej za granicк. Na pocz±tku 2006 roku ogіoszony bкdzie przetarg na budowк drugiego bloku energetycznego, do udziaіu w ktуrym zaproszono firmк „Belenergostroj” S.A.

Na wzniesienie ciepіowni wydzielono 25 miliardуw rubli rosyjskich. Prawie 4 miliardem z tych pieniкdzy zagospodarowali Biaіorusini. Ogуlnie rzecz bior±c w budownictwie elektrociepіowni wziкіo udziaі ponad 40 biaіoruskich przedsiкbiorstw. Do Kaliningradu dostarczono rуїne wyroby – od materiaіуw budowlanych do przedmiotуw wyposaїenia wnкtrz dla budynkуw administracyjnych elektrociepіowni.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter