I nie trzeba słów...

Międzynarodowy konkurs pianistów “Mińsk-2005” odbywał się przy wypełnionej widowni
W filharmonii znowu wykonywane s± utwory Czajkowskiego. Ale jak!.. Nie potrafiк znaleјж їadnego wolnego miejsca na Sali oraz nie mogк odci±gn±ж zaskoczonego spojrzenia od prawie niewiarygodnego widoku: kilka paс o skrajnie wyrafinowanym wygl±dzie usiadіo prosto na schodach, prowadz±cych z galerii do parteru i z uwielbieniem sіucha muzyki … Nie, chyba nie znam swojego miasta!

Jak twierdz± bileterki Biaіoruskiej Filharmonii Paсstwowej, wszystkie koncerty Miкdzynarodowego konkursu pianistуw “Miсsk-2005” od pierwszego do finaіowego odbywaіy siк przy wypeіnionej ponad brzegi widowni. Bileterki s± szczк¶liwe… Oczywi¶cie, s± to osoby interesowne, lecz ich szczк¶cie polega na czym¶ innym: na u¶wiadomieniu, їe Miсsk w tak oczywisty sposуb potrafi doceniж skomplikowan± sztukк. To sprawia, їe mnie teї wypeіnia porywaj±ce uczucie rado¶ci i dumy!

Pojкtna publiczno¶ж jest powaїnym bodјcem dla muzykуw. Obecny, juї trzeci z kolei konkurs, zebraі najwiкksz± liczbк uczestnikуw — trochк mniej niї sto z czternastu krajуw ¶wiata. Do koсcowego — trzeciego etapu doszіo tylko sze¶cioro… Jak wynika ze sіуw przewodnicz±cego jury Igora Sіownikowa, najbardziej skomplikowanym zadaniem dla tych utalentowanych mіodych ludzi byіa prуba wytrzymania “maratoсskiego biegu”: przecieї kaїdy nowy tur przewidywaі przygotowanie oddzielnego koncertu solowego. Јatwo zrozumieж, dlaczego zdobywcуw grand prix konkursu — Rosjanina Aleksego Czerwona i Biaіorusina Timura Szczerbakowa publiczno¶ж nagrodziіa prawie 10minutowymi oklaskami.

Zreszt± dyplomanci — Konstanty Kra¶nicki, Wasyl Nieuk, Wital Stachilewicz i zupeіnie mіoda Wіada Szacka (wszyscy s± naszymi rodakami) zdobyli nie mniej oklaskуw. A propos, muzycy ci nie jeden raz udowadniali swуj kunszt na rуїnych konkursach miкdzynarodowych, a zatem nie da siк oskarїyж jurorуw, w¶rуd ktуrych znaleјli siк profesorowie z muzycznych akademii Rosji, Ukrainy, Јotwy, Polski i Niemiec o uprzedzenie do innych uczestnikуw konkursu fortepianowego “Miсsk-2005”. Chodzi o to, їe biaіoruski pianista to juї marka handlowa, na ktуr± publiczno¶ж gіosuje w pierwszej kolejno¶ci.

Irena Trojanowa
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter