Horyzonty demograficzne

Za pierwsze półrocze liczba urodzeń w kraju wzrosła, a liczba zgonów zmniejszyła się
Za pierwsze pуіrocze liczba urodzeс w kraju wzrosіa, a liczba zgonуw zmniejszyіa siк.
Sceptycy twierdz±, їe za wcze¶nie cieszyж siк z sukcesуw Narodowego programu bezpieczeсstwa demograficznego, poniewaї matkami zostaj± dziewczyny, ktуre urodziіy siк w okresie baby boomu lat 80. Zadania programu s± jednak o wiele bardziej ambitne, niї zwiкkszenie liczby urodzeс.
— Przed 2010 rokiem obniїenie poziomu umieralno¶ci zgodnie z prognoz± wyniesie do 8 procent, mamy ku temu odpowiednie warunki — mуwi Tatiana Szemietowiec, zastкpca kierownika Gіуwnego Zarz±du Polityki i Ludno¶ci Ministerstwa Pracy i Opieki Spoіecznej. — Ale w pierwszej kolejno¶ci naleїy cieszyж siк z wzrostu liczby urodzeс, przede wszystkim w obwodach homelskim i grodzieсskim oraz Miсsku. Zawdziкczamy to w duїej mierze temu, їe decyduj± siк na trzecie dziecko kobiety w wieku 30–39 lat. Jest to wynik polityki socjalnej: powiкkszenie zasiіkуw dla rodzin wychowuj±cych dzieci, pomoc rodzinom wielodzietnym w rozstrzygniкciu problemуw mieszkaniowych oraz inne ¶rodki opieki spoіecznej.
Warto dodaж, їe obecnie ¶rednia dіugo¶ж їycia Biaіorusina wynosi 70,3 lat, prawie o rok wiкcej, niї w 2006 roku. W¶rуd gіуwnych przyczyn umieralno¶ci nadal s± choroby ukіadu kr±їenia i choroby onkologiczne, patologie mуzgowo-naczyniowe.
Dlatego szczegуln± uwagк zwraca siк na obsіugк medyczn± ludno¶ci. Dziкki powszechnemu poradnictwu w ci±gu 6 miesiкcy bieї±cego roku na przyjкcie do lekarza przyszіa ponad poіowa dorosіej ludno¶ci kraju. Wynik — wykryto 1 milion 700 tysiкcy wcze¶niej nie wykrytych chorуb. Okazaіo siк, їe jedna trzecia zbadanych osуb ma predyspozycje do rozwoju niektуrych chorуb, ktуrym dziкki opiece medycznej moїna zapobiec.
— Gіуwny problem resortu zdrowia to kadra lekarska — mуwi Igor Browko, kierownik Zarz±du Organizacji Pomocy Medycznej Ministerstwa Zdrowia. — W niektуrych obwodach brakuje okoіo 200 lekarzy, za¶ w Miсsku — 2500. Dlatego dzisiaj przyjmujemy wiкcej studentуw uczelni medycznych. Jednocze¶nie s± wdraїane nowoczesne technologie, zaczкto robiж wysokotechnologiczne zabiegi, w tym kardiochirurgiczne. W porуwnaniu z ubiegіym rokiem ich liczba wzrosіa dwukrotnie. Zaczкіy funkcjonowaж oddziaіy kardiochirurgiczne we wszystkich centrach obwodуw. W obwodach witebskim, homelskim, mohylewskim i Miсsku teraz wykonuje siк pomostowanie aortalno-wieсcowe — ¶wiadczy to o klasie i skomplikowano¶ci operacji, gdzie czкstokroж niezbкdne s± aparaty do kr±їenia.
Jedna z zasadniczych propozycji Ministerswa Zdrowia skierowana na polepszenie sytuacji demograficznej to ograniczenie reklamy napojуw sіabo alkoholowych w telewizji oraz ograniczenie wiekowe sprzedaїy alkoholu do 21 lat. To nie tylko troska o zdrowie miіo¶nikуw napojуw wyskokowych, lecz o zdrowie caіej ludno¶ci. Przykіadowo w ubiegіym roku z winy nietrzeјwych kierowcуw zginкіo 150 osуb, w bieї±cym juї 94.
— Sankcje wobec pijanych na drodze bкd± bardziej surowe — mуwi Igor Wanicki, zastкpca naczelnika Zarz±du Paсstwowej Inspekcji Drogowej MSW. — Bкdziemy na przykіad konfiskowaж pojazdy. Wniesiono propozycjк zmniejszenia dopuszczalnej zawarto¶ci alkoholu we krwi do 0,3 promili.

Eugeniusz Burmistrow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи