Hiszpania – Białoruś: Mecz-point ogłoszony zostanie w Mińsku

Białoruscy tenisiści wystartują w zawodach o Puchar Davisa z meczem przeciw Hiszpanów
Po nadej¶ciu nowego roku na kortach ¶wiata znowu zaczкіy wesoіo pukaж piіki, obwieszczaj±c rozpoczкcie nowego sezonu. Turnieje serii “Wielkiego Szlema”, tury ATP i WTA… Zreszt±, nie popeіniк duїego bікdu, je¶li powiem, їe na pocz±tku roku gіуwna uwaga biaіoruskich wielbicieli tej piкknej i eleganckiej gry zwrуcona bкdzie nie tyle na korty australijskiego Melbourne, gdzie odbкd± siк otwarte mistrzostwa Australii, ile na miсski maneї piіki noїnej, w ktуrym w okresie od 10 do 12 lutego odbкdzie siк jeden z meczуw 1/8 finaіu zawodуw o Puchar Davisa w Grupie ¶wiatowej. Dwa lata temu triumfalny marsz reprezentacji Biaіorusi po etapach Pucharu wywoіaі prawdziwy boom tenisowy.

Ustawione w maneїu piіki noїnej skіadane trybuny na kaїdym z domowych meczуw wypeіnione byіy ponad brzegi, ale mimo to nie mogіy zmie¶ciж wszystkich chкtnych. W tym roku frekwencja ma byж nie mniejsza. Po pierwsze dziкki staraniom Maksyma Mirnego oraz Wіadimira Woіczkowa biaіoruska druїyna nadal pozostaje w towarzystwie elitarnych reprezentacji tenisowych ¶wiata, po drugie za¶ juї w pierwszym meczu nowego sezonu na miсski kort wyjdzie jedna z najbardziej utytuіowanych druїyn w historii zawodуw o “Srebrn± Salaterkк” — Hiszpanie. Tenisi¶ci z Pirenejуw w ci±gu ostatnich lat dwukrotnie zostawali zdobywcami honorowego trofeum. Jednak po wspaniaіym zwyciкstwie nad Amerykanami w finale 2004 roku, nie mniej gіo¶no “wylecieli” z zawodуw-2005, kiedy juї w pierwszym meczu przegrali ze Sіowakami i omal nie zostali wyrzuceni z Grupy ¶wiatowej. Fakt, їe ich krzywdziciele w przyszіo¶ci doszli do finaіu, dla Hiszpanуw, zajmuj±cych drug± pozycj± w rankingu ¶wiatowym i ustкpuj±cym tylko obecnym zdobywcom Pucharu — Chorwatom, byі nie zbyt pocieszaj±cy. W meczu play-off wygrali z Wіochami i pragn± rewanїu.

Istniej± wystarczaj±ce przesіanki do tego, aby ambicje “toreadorуw” uznaж za caіkiem realne. Prawie gіуwnym ich atutem jest skіad. Doborowi go¶ci moїe pozazdro¶ciж kaїdy z potencjalnych rywali. Druga rakieta ¶wiata Rafael Nadal, zajmuj±cy 15 pozycjк w rankingu wedіug wynikуw ubiegіego roku Dawid Ferrer, Huan Karlos Ferrero, Tommy Robredo, Karlos Moja, Fransisko Werdasko, Felisiano Lopes… W¶rуd gіуwnych pretendentуw na udziaі w reprezentacji narodowej tylko Alberto Martin, Albert Montanies i Giliermo Garsia-Lopes nie wchodz± do liczby pierwszych 50 graczy wedіug klasyfikacji ¶wiatowej. Ј±cznie Jorki Arres ma do dyspozycji ponad 20 graczy. Nic dziwnego, їe skіad reprezentacji dotychczas nie zostaі ostatecznie uksztaіtowany. Z nieco wiкkszym prawdopodobieсstwem moїemy wymieniж tylko graczy, ktуrzy zagraj± w spotkaniu parowym — Werdasko i Felisiano Lopes, jednak po pierwszych turniejach nowego sezonu na tych pozycjach rуwnieї moїliwe s± zmiany.

Biaіorusini na razie mog± tylko marzyж o takim skіadzie sportowcуw, do tegoї — aї tak wysokiej klasy. Dla kapitana druїyny Dymitra Tatura kwestia doboru zostaіa rozwi±zana na dіugo przed decyduj±cym momentem: gіуwn± rolк w walkach o Puchar znowu oddaje siк Maksymowi Mirnemu oraz Wіadimirowi Woіczkowi. Wedіug wynikуw ubiegіego roku lider biaіoruskiego tenisa zajmowaі 35 pozycjк w klasyfikacji ¶wiatowej, Wіadimir Woіczkow za¶, ktуry miaі nie zbyt nasycony sezon, byі dopiero 224. Zreszt± Wіadimir juї nie raz wykazywaі swoj± zdolno¶ж do szybkiej mobilizacji i przedstawienia feerycznej gry.

Mirnyjowi i Woіczkowi pomagaж bкd± Sergiusz Tarasewicz, Aleksander Bury oraz Aleksander Zotow. Tarasewicz, zajmuj±cy 1266. pozycjк w rankingu ATP jest najlepszy w biaіoruskim tenisie mіodzieїowym wedіug osi±gniкж sportowych. Bury posiada mocny rzut. Zotow za¶ jest leworкczny. Zdaniem Dymitra Tatura wіa¶ciwo¶ci te przydadz± siк w sparingowych treningach liderуw druїyny.

Pierwsze turnieje sezonu, w¶rуd ktуrych szczegуlne miejsce zajmuje “Australien Oupen”, przyszli rywale w meczach o Puchar po¶wiec± “wywiadowi bojowemu”, obserwuj±c swoj± grк i grк rywali. Zreszt± przygotowanie do lutowego meczu w Miсsku nie ustawaіo nawet w okresie miкdzy sezonami. Jak wynika ze sіуw trenera i ojca lidera biaіoruskiej reprezentacji Mikoіaja Mirnego, Maksym pod opiek± japoсskiego specjalisty ds. przygotowania fizycznego Inory Itaku i masaїysty druїyny narodowej Iwana Burego жwiczyі we Florydzie.

Kalendarz turniejowy Maksyma Mirnego, oprуcz turnieju w stolicy Kataru Dohe, gdzie Biaіorusin przegraі juї w pierwszej rundzie, obejmuje rуwnieї otwarte mistrzostwa Australii. Wіadimir Woіczkow wyjechaі pod te same adresy i byж moїe bezpo¶rednio przed meczem zagra na turnieju w stolicy Chorwacji Zagrzebie. Woіodia czuje siк dobrze, ¶ci¶le przestrzegaj±c planu przygotowania. Klкski startu nowego sezonu wcale nie zmartwili Woіczkowa.

Zdaniem tenisisty, w meczach o puchar Davisa prehistoria stosunkуw nie ma їadnego znaczenia, szczegуlnie bior±c pod uwagк szybk± nawierzchniк kortu “Tarafleks”, ktуra jest najwygodniejsza dla gospodarzy przyszіego spotkania i najmniej wygodna dla Hiszpanуw, przyzwyczajonych do gruntowych kortуw. Dlatego okre¶lenie jednoznacznego faworyty w przyszіym spotkaniu wcale nie jest takie іatwe. O wszystkim zadecyduje gra.

Dymitr Komaszko
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter