Gwiazdy zapalają się pod kopułą

Błyszczące gwiazdy na kostiumach, olśniewające gwiazdy na arenie... Artyści białoruskiego cyrku na każdym przedstawieniu zbierają pełną widownię
Przez piкж tygodni cieszyli oni mieszkaсcуw Miсska i go¶ci stolicy swoimi feerycznymi numerami. Zwinne rкce iluzjonisty i lekko¶ж gimnastyczek wprawiaіy widzуw w zachwyt, a tresowane maіpy i sztuczki klauna nie mogіy nie wywoіaж u¶miechуw. Znamienny jest fakt, їe w tym skіadzie arty¶ci zaczкli wystкpowaж nie tak dawno — dopiero dwa lata temu. A przecieї od momentu zaіoїenia cyrku (a minкіo juї 47 lat) jest to pierwsza staіa trupa. Ale o wszystkim po kolei.

Czк¶ж pierwsza

Cyrk w Miсsku pojawiі siк jeszcze przed wojn±. Ale w roku 1941 podczas bombardowania budynek zrujnowaі poїar, a trupк ewakuowano do rosyjskiego miasta Omsk. Tam juї za cztery miesi±ce otworzono...

Biaіoruski cyrk. Jego pierwszym dyrektorem byі Borys Kabiszczer, czіowiek-legenda, ktуry od razu po wojnie odnowiі namiot cyrkowy w Miсsku. Za dzieс urodzin cyrku uwaїa siк jednak datк 11 lutego 1959 roku, kiedy na os±d widzуw przedstawiono pierwszy program.

Wystкpuj±ce na biaіoruskiej arenie gwiazdy o sіawie ¶wiatowe nieustannie zbieraіy wypeіnione widownie, byli w¶rуd nich Durowowie, Zapaszni, Filatowowie (tresura), Kiowowie (iluzjonizm), Jurij Nikulin, Oleg Popow, Karandasz (klauni). Teraz nadszedі czas, aby wychowaж wіasne gwiazdy. Jedna z nich to Anastazja Tumanowa. Wszкdzie — we Francji, Japonii, Holandii, Anglii, Belgii, Egipcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich — dok±dkolwiek by nie pojechaіa z wystкpami go¶cinnymi ta gimnastyczka — czekaіo j± ciepіe przyjкcie i burza oklaskуw. Inna osobisto¶ж to Sergiej Zagorski, ktуry zdobyі wiele nagrуd: medal br±zowy na miкdzynarodowym festiwalu “Cyrk z dnia wczorajszego” w Paryїu, zdobywca “Zіotego Ostapa” na festiwalu satyry i humoru w Sankt-Petersburgu, nagrodк jurorуw na festiwalu kunsztu cyrkowego w Monte-Carlo...

Historia, opowiedziana w przerwie

Przerwa w cyrku to prawdziwa DOLCE VITA. Dookoіa sprzedaje siк watк cukrow±, lody, lizaki na patyczku... Rodzice nie potrafi± utrzymaж swoje maleсstwa w miejscu: przecieї o tam, niedaleko, klaun robi z balonуw pudelki, a tutaj moїna zrobiж zdjкcie z maіpk±. Na arenie za¶ chіopaki i dziewczynki przeistaczaj± siк w prawdziwych kowboi, jeїdї±c na dobrodusznym kucyku.

— Od dawna walczyli¶my o ten sukces, wіoїyli¶my duїo wysiіkуw i oto zbieramy plony swojej pracy! — opowiada pomocnik kierownika artystycznego Jelena Tieplakowa. — Ale nie zamierzamy spoczywaж na laurach: w sztuce cyrkowe moїliwe s± tylko krуtkie chwile na odpoczynek, nie dіuїsze pauzy. I arty¶ci ¶wietnie zdaj± sobie z tego sprawк: odnawiaj± numery, dodaj± do sztuczek jaki¶ nowy element, wymy¶laj± nowe kostiumy. Cyrk to ci±gіy ruch, je¶li siк zatrzymuje, pozostaje w tyle.

— Proszк opowiedzieж, jak tworzono biaіorusk± trupк.

— Dyrektor cyrku Tatiana Bondarczuk dіuga pielкgnowaіa ten pomysі, ale zrealizowaж go mogli¶my nie tak dawno — dopiero dwa lata temu. Musi Pani zrozumieж, їe ciкїko jest zebraж razem artystуw, ktуrzy ci±gle wyjeїdїaj± z wystкpami go¶cinnymi po caіym ¶wiecie albo pracuj± za granic± (na przykіad Anastazja Tumanowa w tym czasie pracowaіa we Friedrich Stadt Palace w Niemczech), nie mniej kіopotu sprawia napisanie scenariusza, ktуry odzwierciedliіby tradycje biaіoruskiej kultury. Tym nie mniej w cyrku utworzyі siк, a dokіadniej mуwi±c, urodziі biaіoruski zespуі. Razem udaіo nam siк zjednoczyж sze¶жdziesi±t osуb, ktуre teraz pracuj± na etacie w Biaіoruskim cyrku paсstwowym.

— Jak okre¶liіaby Pani sukces premiery biaіoruskiego programu?

— Mamy bardzo ciepіe stosunki z Moskiewskim cyrkiem przy Cwietnym bulwarze. Zawsze zwracamy siк do siebie o poparcie, radzimy siк. I w przededniu premiery przyjechaі do nas Maksym Nikulin (syn legendarnego rosyjskiego klauna Jurija Nikulina, generalny dyrektor i kierownik artystyczny Moskiewskiego cyrku przy Cwietnym bulwarze), ktуry szczerze powiedziaі: “W drodze my¶laіem, їe trzeba bкdzie pomуc, co¶ podpowiedzieж, ale po przyjeјdzie zobaczyіem, їe wszystko idealnie zrobiono beze mnie”. Tego wieczoru zebrali¶my peіn± widowniк.

— A teraz?

— Od roku 2004 ci±gle wyprzedajemy wszystkie bilety. Program oczywi¶cie siк zmieniі: ten, ktуry pokazujemy teraz, przypomina debiut tylko gatunkami, ktуre siк nie zmieniіy. Natomiast numery s± ci±gle od¶wieїane: mamy w trupie ludzi kreatywnych. Niew±tpliwie, to widzowie powinni go oceniaж, jednak z mojego profesjonalnego punktu widzenia nowy program jest bardzo naturalny, lekki, stylowy i mіody.

— Czy juї wyjeїdїali¶cie w nowym skіadzie z wystкpami go¶cinnymi?

— Tak, z pierwszym programem byli¶my w Јotwie i na Ukrainie.

Przywieјli¶my stamt±d wiele pochwaі, pozytywnych opinii i gazet z artykuіami o kunszcie biaіoruskich cyrkowcуw.

Czк¶ж druga

I oto siк zaczкіo. Znowu zabrzmiaіa muzyka (zawsze w wykonaniu “na їywo”), a na arenie pojawiіa siк caіa “armia” artystуw-sprz±taczy na czele z klaunem Sergiejem Zagorskim. Zamiatanie areny to nie їart.

Dowуdca “armii” musi byж maksymalnie powaїny, ale ¶miech dzieciakуw nie pozwala mu siк skoncentrowaж. Dlaczego? U¶miech tego klauna nie jest czк¶ci± charakteryzacji: ciкїko jest znaleјж jeszcze jeden tak peіny wigoru i dobroci...

¦miech, pstre kostiumy, barwne kolory dekoracji... Przykro, їe juї wkrуtce to caіe piкkno wyjedzie: niedawno zawarto umowк z pewnym impresario, ktуry zamierza wywieјж cztery numery programu do Malezji i Korei. No cуї, pozostaje tylko їyczyж artystom sukcesуw. Zreszt±, zawsze im towarzysz±.

Olga Korniej
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter