Europejska trasa

Białoruskie samochody pomyślnie sprzedaje się w państwach Unii Europejskiej dzięki partnerstwu z czeskimi biznesmenami
Biaіoruskie samochody pomy¶lnie
sprzedaje siк w paсstwach Unii Europejskiej dziкki partnerstwu z czeskimi
biznesmenami.

W bieї±cym roku podczas obchodуw Dnia Miasta Miсska uwagк wszystkich przyci±gnкіa niezwykіa ciкїarуwka. Wyprodukowana przez miejscowy zakіad samochodowy rуїniіa siк od innych rozwi±zaniem kolorystycznym. Napis “Sprкїony gaz ziemny” wyraјnie wskazywaі na rodzaj paliwa wykorzystywanego przez pojazd. Kolejny napis mуwiі o jego zaletach: ekologiczno¶ж plus oszczкdno¶ж.
— Nowy samochуd ze wzglкdu na swoje charakterystyki otrzymaі nazwк і±cz±c± zalety pojazdu i markк naszego zakіadu “EcoMAZ” — mуwi kierownik dziaіu eksportu samochodуw do paсstw europejskich i nadbaіtyckich Miсskiego Zakіadu Samochodowego Igor Rutkowski. — To nasz wspуlny projekt z oficjalnym dealerem przedsiкbiorstwa w Czechach TRADO Holding S. A. Nasz partner biznesowy wyposaїyі zwykі± ciкїarуwkк w silnik produkcji czeskiej pracuj±cy na sprкїonym gazie ziemnym i speіniaj±cy wymagania norm Euro 4. Ma szereg zalet w porуwnaniu do silnika diesl’a. Taka nowo¶ж odpowiada tendencjom nabieraj±cym na sile w Unii Europejskiej, skierowanym na wykorzystanie alternatywnych rodzajуw paliwa. Produkcja takich pojazdуw jest zwi±zana z wzrostem cen na ropк naftow± i trosk± o ¶rodowisko.
Do stworzenia ciкїarуwki o tak wysokich zaletach specjali¶ci potrzebowali trzech lat. Firma TRADO Holding wszystkie koszty wziкіa na siebie, w tym certyfikacjк samochodu wedіug norm Unii Europejskiej, przeprowadzon± zgodnie z porozumieniem z Ministerstwem Transportu Czech. Angaїuj±c siк do takiego przedsiкwziкcia biznesmen Jiшн Kшivan, dyrektor generalny firmy, kierowaі siк korzy¶ci± gospodarcz±. Ostatnio sprzedaі ponad 100 samochodуw ciкїarowych biaіoruskiej marki, dokonuje remontu i obsіugi technicznej. Opinie — tylko pozytywne. Przykіadowo biaіoruskie ciкїarуwki nabyіa znana firma US steel posiadaj±ca hutк w Czechach. S± niezawodne, proste w obsіudze, doskonale sobie radz± na odcinkach drуg o zіym stanie nawierzchni, twierdzi Jiшн Kшivan. Rzecz jasna liczy na to, їe samochуd pracuj±cy na gazie ziemnym bкdzie miaі duїo nabywcуw. Jego firma otrzymaіa juї okoіo 50 wstкpnych zleceс. Czyste ekologicznie ciкїarуwki s± potrzebne w duїych miastach, mog± byж wykorzystywane jako pojazdy komunalne.
— Duїe moїliwo¶ci eksportowe ma rуwnieї inna biaіoruska produkcja branїy budowy maszyn — uwaїa czeski biznesmen. — To zarуwno maszyny budowlane, jak i rolnicze.
W listopadzie 2007 roku w czeskim mie¶cie Tшebiи odbywaіy siк Dni Biaіoruskiej Techniki i Kultury, na placуwce wystawowej firmy TRADO Holding oprуcz ciкїarуwek MAZ zaprezentowaі bogaty wybуr kombajnуw zboїowych. Zainteresowali siк nimi potencjalni nabywcy nie tylko z Czech, ale i z Sіowacji, Polski, Wкgier. W marcu bieї±cego roku Jiшн Kшivan byі jednym z organizatorуw wyjazdu delegacji kуі biznesowych tych paсstw do Miсskiego Zakіadu Samochodowego i homelskiego zakіadu Gomselmash, produkuj±cego rуїne maszyny rolnicze. Juї za kilka miesiкcy dwa przedsiкbiorstwa — czeskie i biaіoruskie — wspуlnie uczestniczyіy w tradycyjnej wystawie “Rolnik“ niedaleko Brno. Wystawiono tam nowy biaіoruski kombajn zboїowy. Na rуwni z produkcj± z Niemiec, USA, Finlandii byі sprawdzony w warunkach polowych. Biaіoruskie kombajny ¶wietnie siк spisaіy, we wszystkim dorуwnuj±c konkurentom. W wyniku kilka kombajnуw nabyіy europejskie przedsiкbiorstwa rolnicze, do koсca roku Jiшн Kшivan zamierza sprzedaж co najmniej 5 biaіoruskich kombajnуw.
Przedsiкbiorczy Czech ma duїo planуw. Niedawno byі w Miсsku i zwiedziі zakіady AMKADOR S. A. Produkowane tu іadowarki i inny sprzкt jego zdaniem s± konkurencyjne na rynku Unii Europejskiej. Osi±gniкto porozumienie o certyfikacji produkcji zgodnie z wymaganiami Czech i UE w celu sprzedaїy w tych regionach. W perspektywie — sprzedaї znanych na caіym ¶wiecie traktorуw Belarus.

Wіodzimierz Bibikow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter