Efekt żywej komórki

W przyszłym roku w Krajowym Centrum Naukowo-Praktycznym Neurologii i Neurochirurgii rozpoczną się badania metod komórkowych biotechnologii
W przyszіym roku w Krajowym Centrum Naukowo-Praktycznym Neurologii i Neurochirurgii rozpoczn± siк badania metod komуrkowych biotechnologii.

Apologeci biotechnologii komуrkowych mуwi±: “Komуrki, jak plastelina, zalepiaj± uszkodzone odcinki”. Biaіoruscy specjali¶ci rуwnieї przygotowuj± siк do wdroїenia wysokich technologii. Prawdopodobnie juї w przyszіym roku w Krajowym Centrum Naukowo-Praktycznym Neurologii i Neurochirurgii rozpoczn± siк badania kliniczne nad wykorzystaniem komуrek pniowych.
Jak powiedziaі dyrektor centrum profesor Sergiusz Lichaczew, komуrkowe biotechnologie stosuje siк w leczeniu rуїnych chorуb, na przykіad stwardnienia rozsianego. W centrum z pomoc± tych metod prуbuje siк leczyж inn± powaїn± patologiк — stwardnienie zanikowe boczne. Chorobie tej towarzyszy zwyrodnienie komуrek, ma wstкpuj±cy charakter: zaczyna siк w dolnych czк¶ciach rdzenia krкgowego i stopniowo dochodzi do pnia mуzgu. Wskutek poraїenia miк¶ni piersiowych nastкpuje ¶mierж. Juї stworzono grupк osуb, ktуre zgіosiіy siк na ochotnika i ktуrym niestety nie pomagaj± їadne inne metody leczenia. W medycynie ¶wiatowej s± dane, їe podobna praktyka moїe byж stosowana przy udarach.
— Za wcze¶nie jednak mуwiж o skuteczno¶ci biotechnologii komуrkowych — uwaїa dyrektor Krajowego Centrum Naukowo-Praktycznego Neurologii i Neurochirurgii, naczelny neurolog Ministerstwa Zdrowia profesor Sergiusz Lichaczew.
Na pocz±tkowym etapie badaс zostan± wykorzystane komуrki hematologiczne wyhodowane w specjalnych warunkach laboratoryjnych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w 9 szpitalu klinicznym w Miсsku. Dla opanowania produkcji zrуїnicowanych komуrek dla ukіadu nerwowego w centrum neurologii i neurochirurgii bкdzie stworzone wіasne laboratorium.
Procedura wprowadzenia do organizmu pacjenta komуrek jest do¶ж prosta i przypomina zwykіy zastrzyk, natomiast przygotowania do niej trwaj± dіugo i s± bardzo skrupulatne.
— Aby eliminowaж ryzyko odrzucenia caіkowicie siк “wyі±cza” imunitet czіowieka, w tym okresie wymaga szszegуlnej opieki — mуwi Sergiusz Lichaczew.

Eugenia Lipnicka
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи