Dzisiaj słowo, jutro sprawa

OBWE zamierza rozwijać dalszą współpracę czarnobylską z Białorusią
Kierownictwo OBWU zamierza skupiж swoje gіуwne starania w ramach wspуіpracy czarnobylskiej z Biaіorusi± na rozwi±zaniu problemуw gospodarczych w ucierpiaіych wskutek wybuchu na Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej terenуw. O tym powiedziaі w swoim referacie na konferencji miкdzynarodowej po¶wiкconej 20. rocznicy z dnia awarii na Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej sekretarz generalny OBWE Marc Perrin de Brichambaut.

Jak wynika z jego sіуw, w deklaracji OBWE, uchwalonej z okazji 20. rocznicy z dnia katastrofy czarnobylskiej, podkre¶la siк, їe w ¶wiecie istnieje ogromna potrzeba zіagodzenia humanitarnych, ekologicznych oraz spoіecznych skutkуw awarii na Czarnobylskiej elektrowni Atomowej. “W centrum naszej uwagi znajduje siк staіy rozwуj gospodarczy ucierpiaіych terenуw” — zaznaczyі Marc de Brichambaut. Jego zdaniem, czarnobylska katastrofa juї dawno przekroczyіa granice narodowe. Bezpieczeсstwo spoіeczne oraz wzajemna zaleїno¶ж rуїnych paсstw stanowi jedn± z zasad OBWE oraz podstawк dziaіalno¶ci tej organizacji. “A zatem, z powodu zagroїeс, ktуre niesie nam wspуіczesna rzeczywisto¶ж, kraje Europy musz± szukaж wspуlnych drуg wspуіpracy” — uwaїa on. Sekretarz generalny OBWE nadmieniі, їe struktura OBWE obejmuje 55 krajуw, w¶rуd ktуrych Biaіoru¶ jest “peіnoprawnym czіonkiem”. Biuro OBWE w Miсsku, jego zdaniem, nawi±zaіo ¶cisі± wspуіpracк z rz±dem Biaіorusi, w tym w sprawach likwidacji skutkуw awarii na Czarnobylskiej elektrowni Atomowej. “W imieniu caіej organizacji wyraїam ogromn± chкж dalszej kontynuacji ¶cisіej wspуіpracy z biaіorusk± stron± na tej podstawie” — podkre¶liі Marc Perrin de Brichambaut.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи