DZIEŃ DUCHOWYCH ODKRYĆ

Tego dnia Borysów robił wrażenie: do jubileuszowego 15 Dnia Białoruskiego Piśmiennictwa solidnie się przygotowano. Po raz pierwszy gościom pokazano symbol święta podczas teatralizowanej parady: na placu rozwinięto mapę kraju z 13 miastami, które były stolicami Dnia Białoruskiego Piśmiennictwa, a wieczorem odbył się wielki koncert. Każde wydawnictwo, każda redakcja przygotowały swoje niespodzianki. Ludzi do małego Borysowa — miasta nad Berezyną — przyjechało dużo więcej niż do innych miast, gdzie w poprzednich latach obchodzono to święto
Tego dnia Borysуw robiі wraїenie: do jubileuszowego 15 Dnia Biaіoruskiego Pi¶miennictwa solidnie siк przygotowano. Po raz pierwszy go¶ciom pokazano symbol ¶wiкta podczas teatralizowanej parady: na placu rozwiniкto mapк kraju z 13 miastami, ktуre byіy stolicami Dnia Biaіoruskiego Pi¶miennictwa, a wieczorem odbyі siк wielki koncert. Kaїde wydawnictwo, kaїda redakcja przygotowaіy swoje niespodzianki. Ludzi do maіego Borysowa — miasta nad Berezyn± — przyjechaіo duїo wiкcej niї do innych miast, gdzie w poprzednich latach obchodzono to ¶wiкto.

Promenada z Mikoіajem z Husowa

Najciekawsz± imprez± zostaі festiwal wszystkich poprzednich stolic ¶wiкta pi¶miennictwa. W tej teatralizowanej akcji wziкіo udziaі okoіo 500 osуb. Na centralnym placu Borysowa zrobiono mapк Biaіorusi, na ktуrej przedstawiono wszystkie stolice Dnia Pi¶miennictwa. Delegacje miast, w ktуrych odbywaіo siк ¶wiкto, zorganizowaіy swoje wіasne placуwki — takie miasto w mie¶cie. Przygotowano w nich wystawy, miejscowe przysmaki i wystкpy miejscowych artystуw. Go¶cie wiкc mogli zwiedziж podczas “ekspress wycieczki” biaіoruskie miasta w miniaturze.
Po raz pierwszy w historii obchodуw Dnia Pi¶miennictwa organizatorzy postanowili zorganizowaж teatralizowan± paradк oficjalnych delegacji, pisarzy, dyplomatуw i innych go¶ci improwizowan± alej± miast — stolic ¶wiкta (parada ruszyіa z prospektu Rewolucji o godzinie 11:45 i przeksztaіciіa siк w teatralizowane przedstawienie na placu, ktуre trwaіo do godziny 14:00). Parada nie trwaіa dіugo, ale widowisko nie byіo gorsze niї sіynny brazylijski karnawaі, tyle їe z biaіoruskim kolorytem. Bohaterami przedstawienia zostali krzewiciele o¶wiaty Mikoіaj z Husowa, Franciszek Skoryna, Cyryl z Turowa, Piotr M¶cisіawiec, Dawid Horodzieсski oraz cуrka ksiкcia Borysa, duchowa sojuszniczka Eufrozyny Poіockiej Zwienisіawa — wszyscy prawie prawdziwi. Zbieraczom autografуw znanych osуb warto byіo przyjechaж do Borysowa, poniewaї tak duїej ilo¶ci wybitnych przedstawicieli rуїnych dziedzin w historii obchodуw Dnia Biaіoruskiego Pi¶miennictwa jeszcze nie byіo. W ¶wiкcie wziкli udziaі pisarze z Rosji, Ukrainy, Serbii, krajуw nadbaіtyckich, Moіdawii. Go¶жmi zostaіo okoіo 30 placуwek dyplomatycznych na Biaіorusi. Najwiкksza ze wszystkich poprzednich delegacja biaіoruskich pisarzy odwiedziіa Borysуw — okoіo 130 czіonkуw Zwi±zku Pisarzy Biaіorusi. A wszystkich go¶ci byіo okoіo tysi±ca osуb — razem z gwiazdami estrady i sportowcami.

Pomnik waї±cy 4 tony

Jubileuszowe obchody Dnia Biaіoruskiego Pi¶miennictwa postanowiono uczyniж bogatymi na rуїne wydarzenia. Jedno z nich zostaіo z mieszkaсcami Borysowa po tym, jak festiwal opu¶ciі miasto. W miejskim parku otwarto symbol pi¶miennictwa, ktуry ze wzglкdu na wielko¶ж i wagк lepiej nazwaж “pomnikiem”. Rzeјba ma krуtk±, ale bardzo bogat± historiк, poniewaї na pocz±tku planowano zrobiж abstrakcyjny znak z okazji 15-letniego jubileuszu Dnia Biaіoruskiego Pi¶miennictwa, na ktуrym zaznaczono by wszystkie miasta, gdzie wcze¶niej obchodzono to ¶wiкto. Rozpatrywano wariant “wi±zanki” z metalicznych buіaw, z ktуrych kaїda symbolizowaіaby jedno z tych miast. Jednak po namy¶le zdecydowano, їe dobrze by byіo wprowadziж tradycjк odsіoniкcia w kaїdym mie¶cie obchodуw ¶wiкta jakiego¶ symbolu. Przecieї nie moїna co roku dodawaж do wi±zanki nowej buіawy. Dlatego pierwszy pomysі zmarі jeszcze przed narodzinami, pojawiіo siк proste i symboliczne rozwi±zanie. Ten, kto zna historiк obchodуw Dnia Biaіoruskiego Pi¶miennictwa, pamiкta, їe w Postawach zwyciкzcom konkursu “Sztuka ksi±їki” wrкczono statuetkк “Zіoty foliaі”. Poniewaї zdecydowano wtedy wrкczanie foliaіu uczyniж tradycj±, wіa¶nie wygl±d statuetki przypomnieli sobie autorzy pomnika. “Dziewczynк z ksi±їk±” rzeјbiarz Wіodzimierz Sіobodczykow zrobiі do¶ж duї± — razem z cokoіem waїy okoіo 4 ton i bкdzie obserwowaж przechodniуw w miejskim parku Borysowa z wysoko¶ci 4 metrуw. Rzeјbк przywieziono na “staіy pobyt” w przeddzieс ¶wiкta do miejskiego parku, ale odsіoniкto dopiero w dniu ¶wiкta o godzinie 14:50. Organizatorzy my¶l± teraz o tym, czy warto “klonowaж” takie kompozycje w kaїdym kolejnym mie¶cie — stolicy dnia pi¶miennictwa lub w kaїdym mie¶cie trzeba wymy¶laж co¶ oryginalnego, їeby mieszkaсcy mieli na pami±tkк swуj unikalny symbol ¶wiкta.

Wernisaїe i akcje

Od razu dwie ciekawe imprezy odbyіy siк w centralnej bibliotece powiatowej w Borysowie. Odsіoniкto tablicк upamiкtniaj±c± mecenasa i dziaіacza spoіecznego Iwana Koіodziejewa. Dyrektor biblioteki Halina Slesarenko opowiedziaіa, їe Iwan Koіodziejew pochodziі z rodowitych szlachcicуw guberni czernigowskiej i od pocz±tku lat 70 XIX wieku jest zwi±zany z Brasіawszczyzn±. Aleksander II za sumienn± pracк podarowaі mu ziemie w okolicach wsi Upirewicze i Czerwone. Koіodziejew rozwin±і szerok± dziaіalno¶ж: byі wspуіzaіoїycielem i akcjonariuszem przedsiкbiorstw przemysіowych w nowej czк¶ci miasta powiatowego, z jego nazwiskiem zwi±zany jest pocz±tek telefonizacji, wіa¶nie on, bкd±c znawc± historii wojny 1812 roku, zgromadziі “Nowoborysowski zbiуr ksi±їek, rкkopisуw, rycin, planуw i map ziemianina guberni miсskiej I. Koіodziejewa”. Na razie te fakty s± znane tylko w±skiemu koіu specjalistуw. Jednak w dniu ¶wiкta sylwetkк mecenasa poznaіo wiele osуb, ktуre zatrzymaіy siк przy budynku biblioteki. W tejїe bibliotece go¶cie miasta mieli moїliwo¶ж obejrzeж wystawк biaіoruskiego malarza Walerego Szkaruby, jednego z najbardziej ciekawych pejzaїystуw na ¶wiecie, ktуry sam wyst±piі w charakterze przewodnika. Jego wystawy odbywaіy siк w prestiїowych muzeach i galeriach Rosji, Francji, Belgii, Niemiec, Wіoch, Austrii, Japonii, duїo obrazуw znajduje siк w prywatnych zbiorach na Biaіorusi i za granic±, niektуre znajduj± siк w Muzeum Narodowym w Miсsku, dlatego moїliwo¶ж obejrzenia obrazуw w Borysowie, gdzie urodziі siк malarz, moїna nazwaж unikaln±.
Nie mniej unikalna byіa rуwnieї informacyjno-charytatywna akcja “Krysztaіowe serce”. Ten szlachetny projekt polega na przyci±gniкciu uwagi spoіeczeсstwa do problemуw dzieciсstwa. “Krysztaіowe serce” bкdzie wrкczane przedsiкbiorstwom i organizacjom, ktуre najbardziej aktywnie pomagaіy dzieciom. Akcja bкdzie trwaіa przez caіy rok, natomiast jej wyniki bкd± ogіoszone na nastкpnym Dniu Biaіoruskiego Pi¶miennictwa, ktуry odbкdzie siк na Grodzieсszczyјnie.

Nadzieja Јapkowska
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи