Duży załadunek

Białoruś zwiększy przeładunek nawozów potasowych przez port w Kłajpedzie
Zakres przeіadunku biaіoruskich nawozуw potasowych przez port w Kіajpedzie zwiкkszy siк do 2 milionуw ton rocznie, powiedziaі radca gospodarczy ambasady Litwy na Biaіorusi Widmantas Werbickas.

Zgodnie z decyzj± obustronnej komisji handlowo-gospodarczej przeprowadzono eksperyment dotycz±cy przeіadunku nawozуw potasowych przez port w Kіajpedzie.

“Eksperyment trwaі przez dwa miesi±ce, w ci±gu tego okresu przez port w Kіajpedzie spіawiono 300 tysiкcy ton nawozуw potasowych, zaіadowano pierwszy statek typu “Panamaks” na 62 tysi±ce ton” — zaznaczyі litewski dyplomata. “Obydwie strony uwaїaj±, їe eksperyment siк udaі, i rozwaїaj± moїliwo¶ci zwiкkszenia przeіadunku przez port w Kіajpedzie. Planuje siк osi±gn±ж poziom 2 milionуw ton nawozуw potasowych rocznie, wcze¶niej za¶ przez Kіajpedк sprowadzano 1,3–1,5 milionуw ton nawozуw potasowych”, sprecyzowaі wspуіrozmуwca.

Litewski dyplomata zaznaczyі rуwnieї, їe obustronne litewsko-biaіoruskie inwestycje dzisiaj znajduj± siк na poziomie 15–17 milionуw dolarуw “w obydwie strony”. W¶rуd najwiкkszych wspуlnych projektуw Widmantas Werbickas wymieniі biaіoruski projekt produkcji montaїowej pojazdуw MAZ w Wilnie. “Co do inwestycji Litwy, zaplanowany jest duїy projekt litewskiego biznesmena Romanowa, ktуry uzyskaі zezwolenie kierownictwa Biaіorusi na budowк w Miсsku sportowo-rozrywkowego centrum biznesu”, kontynuowaі Widmantas Werbickas. Oprуcz tego, jak wynika ze sіуw wspуіrozmуwcy, litewscy biznesmeni robi± znaczne inwestycje w zakіady tekstylne, znajduj±ce siк w Grodzieсskiej Wolnej Strefie Ekonomicznej.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter