Dostęp do Interpolu

Generalny sekretariat Interpolu podjął decyzję o zakupie wyposażenia dla narodowego centralnego biura (NCB) Interpolu MSW Białorusi w celu nawiązania łączności z bazą danych Międzynarodowej Organizacji Policji Karnej (MOPK)
Jak powiedziaі dziennikarzom naczelnik NCB Interpolu MSW Biaіorusi Oleg Piekarski, umoїliwi to obwodowym zarz±dom spraw wewnкtrznych zapewnienie zdalnego dostкpu do bankуw danych MOPK-Interpol. W perspektywie przedstawicielstwo Interpolu na Biaіorusi zamierza udzieliж zdalnego dostкpu do baz danych Generalnego Sekretariatu Interpolu oddziaіom miejskim i rejonowym oraz innym strukturom organуw wymiaru sprawiedliwo¶ci republiki, co przyczyni siк do zwiкkszenia skuteczno¶ci wykrycia i zapobiegania przestкpstwom.

Jak wiadomo, Biaіoru¶ zostaіa czіonkiem Interpolu w roku 1993. Od tego momentu wspуіpraca z miкdzynarodow± organizacj± — koordynatorem zwalczania przestкpczo¶ci transregionalnej — stanowi jeden z priorytetowych kierunkуw dziaіalno¶ci organуw wymiaru sprawiedliwo¶ci kraju. Doskonali siк wspуіpracк informacyjn±, przeprowadzane s± uzgodnione wspуlne przedsiкwziкcia.

W maju 2006 roku w Miсsku odbкdzie siк 35. Europejska regionalna konferencja Interpolu — Miкdzynarodowej Organizacji Policji Karnej. Decyzja ta zapadіa na 74. sesji Generalnej Assemblee Interpolu, ktуra odbyіa siк w Berlinie.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости