Dokładny układ współrzędnych

Jakość życia z punktu widzenia ekspertów
“Dzisiaj specjali¶ci w dziedzinie audytu pracuj± mozolnie jak nigdy, poniewaї nasze przedsiкbiorstwa aktywnie wprowadzaj± system zarz±dzania jako¶ci± jako¶ci”, — oznajmiі na niedawnej konferencji prasowej przewodnicz±cy Komitetu standaryzacji Walerij Koreszkow.

Na czym polega caіa istota rzeczy? Surowa konkurencja na rynku i granica z Uni± Europejsk± wyniosіy problem jako¶ci dla przedsiкbiorstw biaіoruskich na pierwszy plan. Na dzisiaj 500 przedsiкbiorstw otrzymaіo certyfikaty zgodne ze standardami miкdzynarodowymi ISO 9000, w 54 przedsiкbiorstwach zostaі wprowadzony system zarz±dzania ekologicznego, w 40 — system HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).

Natomiast 739 produktуw, wyprodukowanych na Biaіorusi, maj± prawo do znaku CE, otwieraj±c tym samym granice Unii Europejskiej dla regularnych dostaw.

Prowadzi siк teї prace w zakresie podniesienia jako¶ci usіug. Od nastкpnego roku, na przykіad, do obowi±zkowej certyfikacji usіug na rynku nieruchomo¶ci, autoserwisowych, fryzjerskich zostanie dodana certyfikacja pralni chemicznech, jak rуwnieї biur i agencji turystycznych. “Jako¶ж usіug ksztaіtuje jako¶ж їycia”, — powiedziaіa naczelnik dziaіu certyfikacji Komitetu standaryzacji Neolina Prochorczyk. — Dzisiaj nie ma, na przykіad, obowi±zkowej certyfikacji usіug transportu kolejowego. Ale odbywa siк certyfikacja poci±gуw firmowych na zasadzie dobrowolno¶ci, to zawsze cieszy nas jako pasaїerуw. Teraz w takich poci±gach, jako, powiedzmy, “Biaіoru¶”, “Miсsk” czy “Soї” obsіuga nie ma prawa zaproponowaж lnianej bielizny po¶cielowej, ktуra byіa juї wykorzystywana dіuїej niї 2 lata, o czym ¶wiadczy specjalny stempel. Zamiast suchego prowiantu natomiast moїna zamуwiж gor±ce dania”.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости