Минск
+10 oC
USD: 2.04
EUR: 2.27

Dokładność przekładu

Na wydziale filologicznym Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego co roku studiują dziesiątki studentów zagranicznych
Go Ciс Czїana poznaіam na koncercie galowym festiwalu twуrczo¶ci studentуw z krajуw zagranicznych, studiuj±cych na uczelniach wyїszych Biaіorusi, “Fest–ART.by”. Razem z rodakami — studentami 4 roku wydziaіu filologicznego BUP — Go Ciс Czїan przyszedі kibicowaж swojemu koledzy Iс Tsiaweniu, ktуry zostaі wybrany przez czepiaj±ce siк jury w¶rуd ponad 2.000 pretendentуw. Do rozpoczкcia przedstawienia pozostaіo kilka minut, ale zd±їyli¶my trochк pogadaж i o studiach, i o przyszіo¶ci, i o jкzyku rosyjskim, w rуwnym stopniu dla Go Ciс Czїana skomplikowanym,
jak i poci±gaj±cym.

“Ale Pan biegle mуwi” — nie mogіem powstrzymaж siк od komplementu. Go Ciс Czїan odpowiedziaі їartem: “To dlatego, їe w ci±gu pierwszych lat studiуw maіo spaіem i maіo
siк bawiіem”.

Ј±cznie na uczelniach Biaіorusi studiuje ponad 5.000 osуb z 69 paсstw, i w ci±gu ostatnich lat wіa¶nie wydziaі filologiczny stabilnie ulokowaі siк w trуjce najbardziej zapotrzebowanych w¶rуd przyszіych specjalistуw zagranicznych.

Razem z metodystk± ds. pracy z zagranicznymi studentami Juli± Kurowsk± kartkujemy listy studentуw zagranicznych: Polacy, Serbowie, Niemcy, Hiszpanie, Wіosi, Iraсczycy, Czesi — dla nich oraz dla wielu innych wydziaі filologiczny BUP staі siк Alma Mater. W jego murach ucz± siк nie tylko jкzyka rosyjskiego, lecz rуwnieї biaіoruskiego. Obecnie opanowuje je Amerykanin Dan i juї mуwi lepiej od wielu rdzennych mieszkaсcуw Miсska.

Chiсska studentka E Jumej za¶ po bohatersku usiіowaіa opanowaж filologiк czesk±, a na tej specjalno¶ci czк¶ж dyscyplin wykіada siк wyі±cznie po biaіorusku! Absolwenci wydziaіu filologicznego w kraju ojczystym nie maj± problemуw z zatrudnieniem w nabytej specjalno¶ci. Wielu z nich pracuje w systemie ministerstw edukacji Chin, Wietnamu. A propos, Nadzwyczajny i Peіnomocny Ambasador ChRL w Republice Biaіoru¶ Pan U Hunbiс teї kiedy¶ jako jeden z pierwszych odbywaі staї jкzykowy na Biaіorusi. Szczegуln± dum± wydziaіu s± obecnie doktorantki Lan Tszyn, ktуra potrafi poі±czyж studia z prestiїow± prac±, oraz Wej Wej — wіa¶cicielka znanej restauracji “Pekiсska kaczka”. Profesor z katedry lingwistyki stosowanej Wіodzimierz Karpow z wdziкczno¶ci± wspomina chiсskiego doktoranta Wan Deu, ktуry na tyle dobrze wіadaі jкzykiem rosyjskim, їe potrafiі odnaleјж niedokіadno¶ci w bardzo skomplikowanym rкkopisie swojego kierownika “Jкzyk jako system”.

“Jestem dumny ze tego, їe studiuje w Miсsku, na Biaіoruskim Uniwersytecie Paсstwowym, na wydziale filologicznym — mуwi student 3go roku. — Jest to nasza druga ojczyzna. Na razie nie zdecydowaіem, co bкdк robiі w przyszіo¶ci: czy wrуcк na ojczyznк i bкdк pracowaі jako tіumacz, czy bкdк kontynuowaі wyksztaіcenie tutaj. Ale nie w±tpiк, їe dziкki moim wspaniaіym wykіadowcom moja przyszіo¶ж zwi±zana bкdzie wіa¶nie z jкzykiem rosyjskim”.

“Zgadza siк, studia dla obcokrajowcуw s± pіatne. Ale nie trzeba my¶leж, їe o wszystkim decyduj± pieni±dze. Dla nas najwaїniejsze to prestiї wydziaіu i jako¶ж wiedzy, ktуr± gwarantuje nasz dyplom — podkre¶la zastкpca dziekana ds. pracy naukowej i wspуіpracy miкdzynarodowej Paweі Nawojczyk. — Mamy bardzo wysokie wymagania i duїe obci±їenie.

My¶lк, їe w najbliїszej przyszіo¶ci rekrutacja studentуw zza granicy zwiкkszy siк jeszcze bardziej. Przede wszystkim dlatego, їe biaіoruski dyplom ma wysokie notowania. Jedzie siк do nas “іaсcuchowo”: przyjaciel po przyjacielu, brat po siostrze, pan mіody po pannie mіodej. Natomiast po wizycie Prezydenta do Chin moїna mieж pewno¶ж, їe aktywizuje siк wspуіpraca we wszystkich dziedzinach gospodarki narodowej, wzro¶nie zapotrzebowanie na specjalistуw wіadaj±cych jкzykiem rosyjskim w Chinach, u nas za¶ — wіadaj±cych jкzykiem chiсskim. Teoretycznie mogliby¶my przyjmowaж dwa razy wiкcej obcokrajowcуw niї dzisiaj. W praktyce natomiast brakuje miejsc w akademikach, sal wykіadowych. Ale mamy nadzieje, їe z pomoc± paсstwa juї wkrуtce potrafimy rozwi±zaж wszystkie te problemy”. Dla zagranicznych studentуw, ktуrzy marz± o studiach na Biaіorusi, jest to dobra wiadomo¶ж, jak rуwnieї dla kraju w ogуle. Przecieї na jego image, na jego autorytet pracuje kaїdy specjalista, ktуrego tutaj nauczono doceniaж Czechowa i Kupaік, ktуry jak sztafetк przekazuje swoim rodakom miіo¶ж do sіowiaсskiej kultury.

Larysa Krymowa
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...