Doświadczenie zdobyte w cierpieniach

Posłowie wystąpili z inicjatywą stworzenia międzynarodowego funduszu czarnobylskiego
Dokіadnie 20 lat temu ¶wiatem wstrz±snкіa wiadomo¶ж o najstraszniejszej w historii ludzko¶ci katastrofie technicznej — awarii na Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej. Biaіoru¶ jako paсstwo, ktуre najbardziej ucierpiaіo wskutek tej tragedii, przez caіe te lata zwalczaіa skutki awarii na wіasn± rкkк, wydaj±c na to kolosalne siіy i ¶rodki. Naprawdк potrafili¶my duїo zrobiж, lecz problemy wymagaj±ce rozwi±zania jeszcze pozostaіy. W Izbie Przedstawicieli odbyіy siк juї tradycyjne dyskusje parlamentarne na temat Czarnobyla. Wziкli w nich udziaі nie tylko parlamentarzy¶ci, lecz rуwnieї kierownicy ministerstw i resortуw, wybitni uczeni, eksperci. W wyniku wypracowane zostaіy wskazуwki dla Rz±du, ktуre wypada traktowaж jako program dalszych dziaіaс, skierowanych na rehabilitacjк ucierpiaіych rejonуw.

Najdokіadniej cel dyskusji sformuіowaі przewodnicz±cy Izby Przedstawicieli Wіadimir Konoplew. Jak wynika z jego sіуw, dyskusja na tak wysokim szczeblu powinna przyczyniж siк do przyci±gniкcia dodatkowej uwagi spoіeczno¶ci ¶wiatowej do problemуw czarnobylskich, utrwalenia wspуіpracy miкdzynarodowej w dziedzinie zwalczania skutkуw katastrof i klкsk technicznych. “Tragedia, podobna do tej, ktуr± przeїyli Biaіorusini, moїe zaistnieж w kaїdym kraju. Zgromadzone przez nas do¶wiadczenie w dziedzinie zwalczania skutkуw katastrofy czarnobylskiej oraz w stworzeniu systemu przeciwdziaіania ewentualnym klкskom posiada ogromne znaczenie miкdzynarodowe. Wzywaj±c wspуlnotк miкdzynarodow± do wspуіpracy nie tylko spodziewamy siк pomocy, lecz rуwnieї gotowi jeste¶my do wspуіpracy na obopуlnie korzystnych warunkach” — powiedziaі prezes izby niїszej Parlamentu.

Problem miкdzynarodowej pomocy Biaіorusi w zwalczaniu skutkуw awarii na Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej poruszali rуwnieї inni referenci, co ma dono¶ne znaczenie. Wielu z nich zaznaczaіo, їe Biaіoru¶ docenia starania krajуw, organizacji i konkretnych osуb, ktуre nam pomagaj±. Jednak ¶rodki zagranicznych dawcуw pozwalaj± na rozwi±zanie nieznacznej tylko czк¶ci problemуw. Prezes Komisji Poselskiej ds. problemуw katastrofy czarnobylskiej, ekologii i uїytkowania zasobуw przyrody Wital Kulik opowiedziaі mi, їe posіowie niejednokrotnie zwracali siк za po¶rednictwem kontaktуw miкdzyparlamentarnych z pro¶b± o wspуіpracк w realizacji konkretnych programуw spoіeczno-gospodarczych. “Juї mamy przej¶ж od “szmaciano-spoїywczej” pomocy humanitarnej do realizacji powaїnych projektуw gospodarczych — opowiada parlamentarzysta. — Gіуwnym zadaniem Rz±du i Parlamentu w dziedzinie wspуіpracy miкdzynarodowej w sprawie zwalczania skutkуw katastrofy czarnobylskiej jest przyci±gniкcie inwestycji do gospodarki ucierpaіych regionуw”. Co prawda, poseі uznaі, їe zainteresowanie ze strony partnerуw zagranicznych na razie jest nieduїe: “Na razie maіo jest konkretnych wkіadуw. A przecieї taka wіa¶nie pomoc jest dla nas o wiele waїniejsza niї humanitarna”. Ale s± nadzieje na poprawienie tej sytuacji. Jedna z inicjatyw posіуw, utrwalona w projekcie wskazуwek dla Rz±du, brzmi nastкpuj±co: “Zwrуciж siк do rz±dуw krajуw zagranicznych z inicjatyw± stworzenia miкdzynarodowego funduszu czarnobylskiego w celu finansowania przedsiкwziкж, skierowanych na likwidacjк skutkуw katastrofy na Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej”.

Anatolij Nemirowic
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи