Do domu – z Paryża

Muzeum “Dom Wańkowiczów” dostał w prezencie materiały poświĘcone Walentemu Wańkowiczowi
W Miсsku jest zak±tek jak gdyby owiany romantyk± stuleci: stary dom z mansard±, bкd±cy kiedy¶ wіasno¶ci± miсskiego szlacheckiego rodu Waсkowiczуw. Teraz mie¶ci siк tu filia Narodowego Muzeum Sztuk Piкknych, ktуrego wystawa opowiada o kulturze i sztuce pierwszej poіowy XIX stulecia oraz o sіynnym malarze Walentym Waсkowiczu. Malarz zmarі i pogrzebany jest we Francji. Jego obrazy przechowywane s± w najlepszych galeriach ¶wiata. Niestety na Biaіorusi bardzo maіo jest materiaіуw zwi±zanych z jego imieniem, prawie nie ma jego dzieі. Dlatego tak gіo¶ny rezonans uzyskaіo niedawne wydarzenie: їona ministra spraw zagranicznych Biaіorusi Margarita Martynowa przekazaіa muzeum szereg dokumentуw zwi±zanych z paryskim okresem їycia malarza. S± to fotokopie obrazуw, listуw Waсkowicza oraz innych dokumentуw historycznych, odnalezionych przez pracownikуw biaіoruskiej ambasady we Francji. Margarita Martynowa opowiedziaіa na ceremonii wrкczania, їe zostaіo to dokonane w ramach realizacji programu Ministerstwa spraw zagranicznych dotycz±cego poszukiwania i zwrotu na Biaіoru¶ warto¶ci historycznych i kulturowych, ktуre znalazіy siк poza granicami kraju. Dyrektor “Doma Waсkowiczуw” Natalia Siczowa mуwi, їe wszystko, co zwi±zane jest z imieniem sіynnego malarza, posiada niezwykі± warto¶ж, przecieї Biaіorusini powinni mieж dostкp do informacji o osobach historycznych, z ktуrych mog± byж dumni.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter