Dla dobra czŁowieka

Parafia ikony Matki Boskiej “Wszystkich Bolejących Radość” rozszerza współpracę z niemiecką gminą
Prawosіawna parafia Matki Boskiej “Wszystkich Bolej±cych Rado¶ж” przyjкіa delegacjк cerkiewnej gminy Jana Chrzciciela z niemieckiego miasteczka Kachtenhausen (land Pуіnocny Rein-Westfalia).

Jak powiedziaіa spoіeczna kierowniczka warsztatуw szkolnych dla osуb posiadaj±cych ograniczenia umysіowe lub fizyczne Marina Krawcowa z parafii prawosіawnej, celem wizyty staіo siк rozszerzenie przyjacielskich stosunkуw pomiкdzy dwoma gminami oraz okre¶lenie perspektywicznych kierunkуw wspуіpracy.

Przy cerkiewnej gminie miasteczka Kachtenhausen stworzono grupк robocz± “Miсsk”, ktуra odpowiada za wspуіpracк z miсsk± parafi± prawosіawn±. W szczegуlno¶ci za¶ wierz±cy zbieraj± ofiary, ktуre przeznacza siк na finansowanie dziaіalno¶ci warsztatуw oraz zakup artykuіуw їywno¶ciowych dla podopiecznych siostrzeсstwa w imiк wielebnej Eufrozyny, przeoryszy Poіockiej.

Naleїy zaznaczyж, їe dziaіalno¶ж prawosіawnej parafii Matki Boskiej “Wszystkich Bolej±cych Rado¶ж” od wielu lat zwi±zana jest z pomoc± ludziom potrzebuj±cym wsparcia. W roku 2002 zostaіy otwarte tu kursy rehabilitacji zawodowej dla mіodych ludzi posiadaj±cych ograniczenia umysіowe lub fizyczne. Obecnie uczкszcza na nie 70 osуb. Realizacjк projektu umoїliwiіo wsparcie Rz±du Federalnego Niemiec oraz trwaіych kontaktуw biaіoruskiej parafii z niemieckim miastem Betelem.

Marina Krawcowa uwaїa, їe rуїnokierunkowa dziaіalno¶ж biaіoruskiej parafii otwiera ogromne perspektywy wspуіpracy pomiкdzy niemieck± i biaіorusk± gminami.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости