Decydująca kadra

Białoruski Uniwersytet Naukowo-Techniczny przygotowuje się do jubileuszu
Dzisiaj w kraju nie ma chyba їadnego zespoіu, w ktуrym nie pracowali by zawodowcy z dyplomami “politechniki”. W ci±gu 85 lat czoіowa uczelnia techniczna przygotowaіa okoіo 145 tysiкcy specjalistуw dla Biaіorusi i paсstw zagranicznych.

— Obecnie na 16 wydziaіach uniwersytetu studiuje 29 tysiкcy studentуw opanowuj±cych 75 specjalno¶ci — opowiada pierwszy prorektor BUNT Wіadimir Soіomacho. — W ci±gu ostatnich piкciu lat liczba specjalno¶ci wzrosіa prawie piкciokrotnie. Ale najwaїniejsze jest to, їe po rozpadzie ZSRR potrafili¶my kontynuowaж przygotowanie specjalistуw w dziedzinie budowy maszyn i ci±gnikуw, energetyki i budownictwa.

Duї± uwagк w BUNT po¶wiкca siк badaniom naukowym, wykonuje siк prace nad stworzeniem technologii i sprzкtu, zastкpuj±cych importowane. Uniwersytet wspуіpracuje z firmami Niemiec, Korei Poіudniowej, Turcji, Hiszpanii, Chin i Indуw. Zakres wykonanych w tym roku badaс naukowych stanowi ponad 9 milionуw dolarуw. Przy tym wiкksz± ich czк¶ж — okoіo 70 procent — wykonano kosztem inwestycji przedsiкbiorcуw i organizacji.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи