Беларусь Сегодня

Минск
+21 oC
USD: 2.05
EUR: 2.31

Czas widocznych dążeń

Czas płynie równomiernie i nieuchronnie. A Święta Bożego narodzenia i Sylwester to nie tylko życiowa optymistyczna tradycja, lecz — niewątpliwie — wynik drogi. Osobisty dla kogoś z nas oraz w szerszym sensie — dla kraju. Ale wszystko ocenia się we wzajemnym powiązaniu
Czas pіynie rуwnomiernie i nieuchronnie. A ¦wiкta Boїego narodzenia i Sylwester to nie tylko їyciowa optymistyczna tradycja, lecz — niew±tpliwie — wynik drogi. Osobisty dla kogo¶ z nas oraz w szerszym sensie — dla kraju. Ale wszystko ocenia siк we wzajemnym powi±zaniu.

Dobrobyt jest chyba tym gіуwnym kryterium, ktуre okre¶la polityczne, gospodarcze i inne wyniki 2005 roku kalendarzowego. Pod tym wzglкdem rok ten kontynuowaі dobr± tradycjк stopniowego wzrostu, dlatego teї pozostanie w pamiкci. W swoich materiaіach dziennikarze pisali o tym, їe sytuacja na rynku finansowym w kraju byіa dosyж spokojna, inflacja nie przekroczyіa przewidywanych granic, pozycje rubla byіy dosyж mocne. W tym numerze czasopisma w jednym z materiaіуw “Zіota rezerwa” dziennikarz rуwnieї skupia uwagк na tym, їe w bieї±cym roku zauwaїalnie zwiкkszyіa siк rezerwa walutowa gіуwnego banku Biaіorusi. Fakt ten zasіuguje na uwagк, poniewaї rezerwa zіoto-walutowa nie w ostatniej kolejno¶ci funkcjonuje jako skuteczne narzкdzie wpіywu na obieg pieniкdzy.

W centrum wspуіczesnej gospodarki skіadnikiem koniecznym s± inwestycje. Bez nich niewyobraїalny jest dzisiaj zauwaїalny ruch, nawet je¶li pracownikуw cechuje ogromny entuzjazm. U¶wiadomienie sobie tego czynnika jak nigdy przedtem przejawiіo siк w ci±gu ostatnich miesiкcy. A chyba najbardziej zauwaїalnym przykіadem wspуіpracy inwestycyjnej staіa siк aktywno¶ж w biaіorusko-chiсskich stosunkach wzajemnych. Wizyta Aleksandra Јukaszenki do Pekinu pomimo widocznych dywidend politycznych odniosіa rуwnieї rzeczywiste skutki gospodarcze. Z jednej strony biaіoruskie towary zostaіy w duїym zakresie wprowadzone na rynek chiсski, z drugiej za¶ — inwestycje Chin wpіywaj± do biaіoruskiej gospodarki. Nie wolno pomin±ж miкdzynarodowego znaczenia tej wizyty.

Fakt, їe Biaіoru¶ zaproszono do pracy w skіadzie Szanghajskiej organizacji wspуіpracy, ¶wiadczy o nowych moїliwo¶ciach wspуіdziaіania kraju z innymi paсstwami. Przyci±gniкcie Biaіorusi do tak potкїnej organizacji jest symbolem jej politycznej roli w rozwi±zaniu problemуw systemu ¶wiatowego. Realizowanie tej moїliwo¶ci oznacza wykorzystywanie niew±tpliwego potencjaіu.

Rуїne wydarzenia mog± odgrywaж rуїn± rolк. Wydawaіoby siк, “Eurowizja” to zwykіy tradycyjny konkurs piosenkarski, mimo їe w skali europejskiej. Ale jaki rezonans, jakie zainteresowanie krajem wywoіaі dzieciкcy konkurs piosenki “Eurowizja 2005”, ktуry odbywaі siк w Belgii! Mіoda wykonawczyni z Biaіorusi Ksenia Sitnik zostaіa zwyciкzczyni± tego konkursu, zdobywaj±c jego gіуwn± nagrodк. Osi±gniкcie to ¶wiadczy o talencie i uzdolnieniu, o sympatiach i szacunku. I ogуlnie rzecz bior±c — o twуrczym duchu mіodzieїy. Jest to bardzo waїne.

Rok jak їycie. Jak mocno sprasowany musi byж czas, aby w tak krуtkim odcinku mуgі umie¶ciж obfito¶ж wydarzeс. Zreszt± obecnie czasy s± wіa¶nie takie — skierowane ku przyszіo¶ci i nastкpnemu rokowi.

Wiktor Charkow
Redaktor czasopisma “Беларусь. Belarus”
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи