Co dzisiaj mówi i pokazuje Mińsk

Ostateczna decyzja w sprawie celowości budowania wieży telewizyjnej w Mińsku zapadnie w styczniu przyszłego roku
Wzniesienie w Miсsku wieїy o wysoko¶ci 425 metrуw w swoim czasie zaproponowaіo Ministerstwo Ј±czno¶ci i Informatyzacji. Pomysі ten specjali¶ci uzasadniaj± gіуwnie przyczynami technicznymi: nie wystarcza mocy stacji nadawczych. Poniewaї ich wyposaїenie jest juї dosyж stare, rozszerzenie moїliwo¶ci centrum nadawczego stanowi duїy problem. Jak wynika ze sіуw Ministra Ј±czno¶ci i Informatyzacji Wіodzimierza Gonczarenki, istnie kilka wariantуw rozwi±zania problemu: od rekonstrukcji istniej±cego sprzкtu do aktywnego rozwoju telewizji satelitarnej. Pierwsza droga pozwoli tylko na czк¶ciowe rozwi±zanie wszystkich pilnych kwestii. Druga za¶ jest skomplikowana pod wzglкdem technicznym i kosztuje nie za tanio. A zatem decyzja o wzniesieniu wieїy mogіaby stanowiж kompromis pomiкdzy wymaganiami techniki, estetyki i moїliwo¶ciami materialnymi. Jak to siк zdarza, kaїdy ambitny projekt ma zarуwno zwolennikуw, jak i oponentуw. Aby rozwaїyж wszystkie “za” i “przeciw” Aleksander Јukaszenko przeprowadziі specjaln± naradк. “Naleїy w sposуb umotywowany albo uchyliж albo zaproponowaж rozpoczкcie budowy tego obiektu” — podkre¶liі on na pocz±tku rozmowy.

Z dowodami na niekorzy¶ж pomysіu wyst±piі zastкpca premiera Wasyl Gapiejew. Wymieniі w¶rуd nich nisk± skuteczno¶ж ekonomiczn± projektu, dіugi okres opіacalno¶ci oraz niektуre inne. Stawiano rуwnieї kwestiк celowo¶ci wzniesienia wieїy dla potrzeb telewizji konwencjonalnej w warunkach aktywnego rozwoju sieci kablowych. Sіowem, istnie duїo spornych momentуw wymagaj±cych szczegуіowego rozwaїania. I dokonane to zostanie w najbliїszym czasie. Prezydent zaї±daі, aby przed poіow± stycznia przyszіego roku wszystkie zdania zostaіy przeanalizowane i uogуlnione, zostaі sporz±dzony projekt architektoniczny obiektu oraz gruntowne obliczenie warto¶ci jego budowy. Tylko wtedy moїe zapa¶ж ostateczna decyzja.

Narada za¶ wykazaіa, їe pomysі ma wiкcej zwolennikуw niї oponentуw. Wypowiadano rуїne pogl±dy, ale wspуlny motyw przewodni rozwag polega na tym, їe podczas rozwi±zania kwestii nie sposуb ograniczaж siк wyі±cznie do momentуw techniczno-ekonomicznych. Przecieї wieїa telewizyjna jest obiektem і±cz±cym w sobie zarуwno funkcjonalne, jak i widoczne, nie podlegaj±ce przeliczeniu matematycznemu walory. Aleksander Јukaszenko zaznaczyі, їe kaїda budowla w kraju ma byж wznoszona z uwzglкdnieniem jej opіacalno¶ci. Ale przy tym Prezydent podkre¶liі, їe istniej± obiekty, ktуre w sposуb bezpo¶redni nigdy siк nie opіac±. Na przykіad, Biblioteka Narodowa. Jej wzniesienie stanowi inwestycjк w intelekt. Niew±tpliwie, to siк opіaci. Ale kto potrafi to obliczyж?

Co wiкcej, kaїde miasto i kraj wyrуїniaj± pewne obiekty symboliczne. Do ich liczby naleї± rуwnieї wieїe. Nawet czіowiek, ktуry nigdy w їyciu nie byі w Paryїu, wie, їe jest tam sіynna Wieїa Eiffla. Nie da siк oddzieliж od siebie Moskwк i Wieїк Ostankinsk±. Czy kto¶ nie wie, їe najwyїsza w wiecie wieїa telewizyjna znajduje siк w Toronto? Budowle te s± swojego rodzaju wizytуwkami miejsc, w ktуrych siк znajduj±. A poza tym s± to symbole…

Mocy i pewno¶ci siebie miast, paсstw i narodуw.

Nikt nie mуwi, їe obiekty tworz±ce image trzeba wznosiж za wszelk± cenк, natomiast funkcjonalne — wyі±cznie ze spartaсskim ascetyzmem.

Aleksander Јukaszenko zwrуciі uwagк na to, їe wieїa wzniesiona bкdzie tylko pod warunkiem przystкpnej ceny. Przecieї potrzebna jest rozs±dna rуwnowaga. I jako przykіad Prezydent ponownie przytoczyі nowy budynek Biblioteki Narodowej. Czy moїna byіoby zamiast wielopiкtrowego “diamentu” wykopaж bunkier pod ziemi±, a na gуrze ustawiж kilka przybudуwek — czytelni? Chyba tak. Ale kto wtedy mуgіby nazwaж tak± budowlк intelektualn± skarbnic± narodu? Natomiast stylowy i oryginalny budynek ¶wiadczy o tym, їe paсstwo nie tylko dba o zachowanie swojego spadku kulturowego, lecz rуwnieї ma moїliwo¶ж robiж to іadnie i solidnie. A przecieї jeszcze z dziesiкж lat temu nawet o remoncie starej biblioteki nie daіoby siк powiedzieж nic konkretnego. A zatem otrzymuje siк, їe kaїda ambitna budowa staje siк kamieniem milowym przy skutecznym przej¶ciu przez kraj kolejnego etapu najnowszej historii. Nie jest wykluczone, їe miсska wieїa telewizyjna stanie siк jednym z nich.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...