Cieplejszy klimat dla biznesu

[b]Według oceny Banku Światowego Białoruś jest liderem spośród państw reformatorów warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Tylko w ubiegłym roku w kraju uchwalono 56 norm prawnych ułatwiających i stymulujących biznes [/b]Rząd kontynuuje pracę nad tym, by kraj był maksymalnie atrakcyjny dla inwestycji krajowych i zagranicznych. We wrześniu pojawiły się nowe dokumenty. Dotyczą takich ważnych kwestii jak licencjonowanie i opodatkowanie. Poza tym po raz pierwszy we wrześniu odbyły się obrady parlamentarne nad budżetem na przyszły rok. Tak wcześnie dokument finansowy uchwalono na prośbę biznesmenów, aby było więcej czasu na dostosowanie się do nowych warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Według oceny Banku Światowego Białoruś jest liderem spośrуd państw reformatorуw warunkуw prowadzenia działalności gospodarczej. Tylko w ubiegłym roku w kraju uchwalono 56 norm prawnych ułatwiających i stymulujących biznes

Rząd kontynuuje pracę nad tym, by kraj był maksymalnie atrakcyjny dla inwestycji krajowych i zagranicznych. We wrześniu pojawiły się nowe dokumenty. Dotyczą takich ważnych kwestii jak licencjonowanie i opodatkowanie. Poza tym po raz pierwszy we wrześniu odbyły się obrady parlamentarne nad budżetem na przyszły rok. Tak wcześnie dokument finansowy uchwalono na prośbę biznesmenуw, aby było więcej czasu na dostosowanie się do nowych warunkуw prowadzenia działalności gospodarczej.

Wolny handel i nie tylko
Rozporządzenie prezydenta o licencjonowaniu poszczegуlnych rodzajуw działalności zdaniem ekspertуw jest rozstrzygającą normą prawną. Biznes od dawna czekał na jego podpisanie. Od 1 stycznia 2011 roku nie potrzebne będą specjalne zezwolenia w handlu detalicznym i żywieniu zbiorowym. Ten sektor był najbardziej rozbudowany, przypadało na niego do 40 — 50 procent ogуłu wydawanych w kraju licencji. Teraz bariera urzędowa została zniesiona. Nie potrzebuje licencji rуwnież branża turystyczna i inne 14 rodzajуw działalności gospodarczej. Licencjonowanie obowiązuje przeważnie branże wymagające szczegуlnej odpowiedzialności i kontroli, między innymi produkcja i sprzedaż alkoholu, branża hazardowa, świadczenie usług medycznych i edukacyjnych, praca z materiałami promieniotwуrczymi i in. Termin załatwienia formalności skrуcono z 30 do 15 dni. Okres ważności licencji zwiększono z 5 do 10 lat.
Według prezesa Białoruskiego Związku Przedsiębiorcуw Aleksandra Kalinina, nowe normy będą stymulowały wzrost aktywności gospodarczej i inwestycyjnej w kraju. Szef związku podkreślił, że większość propozycji biznesmenуw została uwzględniona w rozporządzeniu. Niektуre, na przykład mechanizm wydania licencji i unieważnienia prawie w całości spełnia życzenia przedsiębiorcуw zgłoszone w trakcie pracy nad dokumentem.
W porуwnaniu z przeszłością obserwujemy realne postępy w zakresie licencjonowania. W 2003 roku 150 rodzajуw działalności wymagało decyzji państwa. Od 1 stycznia 2011 roku zostanie ich tylko 37. Wiceminister gospodarki Andrzej Tur podczas konferencji prasowej w Mińsku obiecał, że wrześniowe rozporządzenie prezydenta “nie jest ostatnim dokumentem, praca w zakresie licencjonowania będzie kontynuowana”.

Podatki: coraz mniej skomplikowane
We wrześniu Izba Reprezentantуw Zgromadzenia Narodowego uchwaliła zmiany w ordynacji podatkowej. Minister finansуw Andrzej Charkowiec zapoznając posłуw z projektem ustawy podkreślił, że jego specyfika polega na “radykalnym uproszczeniu systemu podatkowego”. Dokument przewiduje między innymi zniesienie miejscowego podatku na usługi, miejscowych opłat na rzecz rozwoju terenуw i trzech opłat w składzie podatku ekologicznego. Po reformie nie tylko zarządzanie podatkami będzie prostsze, jak wytłumaczył Andrzej Charkowiec, mniejsze będzie obciążenie przedsiębiorstw. W przyszłym roku do ich dyspozycji zostanie około 700 miliardуw rubli (około 230 milionуw dolarуw USA).
Warto podkreślić, że od 2006 roku Białoruś konsekwentnie upraszcza system podatkowy. Krok po kroku państwo rezygnuje ze ściągania drobnych i nieskutecznych podatkуw. W ciągu kilku lat zniesiono 26 podobnych opłat, między innymi tzw. podatki obrotowe. Takie opłaty krytykują eksperci międzynarodowi, ponieważ zmniejszają aktywność gospodarczą. W tej chwili podatki obrotowe na Białorusi zostały całkowicie zniesione.
Ministerstwo Finansуw oraz Ministerstwo Podatkуw i Opłat zamierzają wprowadzić skuteczne i sprawdzone w praktyce międzynarodowej mechanizmy ściągania podatkуw. Osiągnięte wyniki (już dziś większość białoruskich przedsiębiorstw płaci tylko 5 podatkуw: podatek VAT, podatek dochodowy, od nieruchomości, gruntowy i ekologiczny) powinny być uwzględnione w rankingu Banku Światowego Doing Business. Ministerstwo Podatkуw i Opłat jest przekonane, że Białoruś znajdzie się przynajmniej na 80. pozycji pod względem łatwości spłacania podatkуw.
Jednocześnie z uproszczeniem zarządzania zmniejsza się obciążenie podatkowe biznesu. Od 2006 roku zmniejszyło się o 4,7 procent PKB. Budżet przy tym prawie nie ucierpiał.
“Myślę, że potwierdził się jeden z postulatуw gospodarki rynkowej, obniżenie presji podatkowej wyzwala środki obrotowe przedsiębiorstw i przedsiębiorcуw — dzieli się własną opinią minister podatkуw i opłat Włodzimierz Połujan. — Swoją drogą aktywność gospodarcza prowadzi do rozszerzenia bazy podatkowej i zwiększenia dochodуw budżetu”. Minister przytacza dane statystyczne. Mimo iż liczba podatkуw w tym roku jest mniejsza niż w ubiegłym, plan wpływуw do budżetu jest wykonywany (w pierwszym pуłroczu 2010 roku pobrano 101,9 procent zaplanowanej kwoty). Było to możliwe dzięki zwiększeniu odpisуw od pozostałych podatkуw. Chodzi o podatek dochodowy i podatek VAT.

Dogodny harmonogram
Szykuj zawczasu, to będziesz miał w porę — mуwi przysłowie ludowe. W ostatnich latach biznes namawia do tego rząd. Wszystkie najważniejsze normy prawne regulujące działalność gospodarczą powinny być uchwalane kilka miesięcy przed nowym rokiem (gdy nabierają mocy prawnej). Przedsiębiorstwa — oddziały księgowości, prawnicze, finansowe — powinny mieć czas na przygotowanie się do pracy w nowych warunkach i planowanie swojej działalności. Prośbę biznesmenуw poparł prezydent. Aleksander Łukaszenko polecił rządowi: pakiet najważniejszych dokumentуw ekonomicznych ma być uchwalony najpуźniej w październiku.
“Już we wrześniu dowiedzieliśmy się, jaki będzie budżet, podatki w przyszłym roku, to bardzo dobrze. Można bez pośpiechu, dobrze zaplanować działalność” — komentuje Aleksander Kalinin. Wspomina, że dewaluacja białoruskiego rubla na początku 2009 roku i nowe warunki dzierżawy lokali uchwalone pod koniec 2009 roku “były nieprzyjemną niespodzianką dla biznesu”. “To źle, gdy przedsiębiorstwo staje przed faktem w ostatniej chwili. Stwarza to okoliczności siły wyższej, łamie algorytm działalności, do ktуrego się już przyzwyczailiśmy — tłumaczy Kalinin. — Dlatego podoba nam się obecny styl pracy urzędуw państwowych, wcześniejsze podejmowanie ważnych decyzji i niezwłoczne informowanie o tym biznesu”.
Aleksander Kalinin z satysfakcją podkreślił, że działalność normotwуrcza Białorusi staje się coraz bardziej otwarta. Rząd opracowując ważne dokumenty, aktywnie wspуłpracuje ze wspуlnotami biznesowymi, ekspertami i instytucjami międzynarodowymi. To wszystko zwiększa jakość przyjmowanych uchwał.

Witalij Wolaniuk
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости и статьи