Chęć zmiany miejsca

W ciągu ostatnich 5 lat pracę zmienił co czwarty Białorusin
Amerykanie uwaїaj±, їe aby nie zatraciж interesu do їycia, trzeba zmieniaж miejsce pracy co 5-6 lat: niby to w nowym ¶rodowisku pracuje siк z podwуjn± wydajno¶ci±. ¦wieїe, nie zamglone spojrzenie nowicjusza moїe niekiedy bardziej siк przydaж niї do¶wiadczenie kolegi, ktуry pracuje w przedsiкbiorstwie od kilkudziesiкciu lat i ktуrego czynno¶ci s± juї zautomatyzowane. Bez twуrczego podej¶cia biznes nie bкdzie prosperowaі.
Na Biaіorusi w ci±gu ostatnich 5 lat, wedіug danych krajowego monitoringu spoіecznego Zakіadu Socjologii NAN Biaіorusi, miejsce pracy zmieniіo 25 procent zatrudnionej ludno¶ci. A propos, dzisiaj boi siк zwolnienia tylko 29,2 procent osуb ankietowanych, piкж lat temu ich liczba wynosiіa 37 %.

Stopniowo przejmujemy zachodni± tradycjк. Przecieї jeszcze parк lat temu zwykіo siк robiж karierк bez zmiany pracodawcy. Solidny staї w jednym miejscu uwaїano za wielk± zasіugк. Pracownicy, ktуrzy przepracowali ponad 15 lat, mieli szczegуlne przywileje: dodatek do pensji za lata pracy, dodatkowe odsetki do premii oraz trzynast± pensjк, a rуwnieї wzglкdy podczas regulowania kwestii mieszkaniowej. Takie przedsiкbiorstwo uwaїano za stabilne z powodu braku pіynno¶ci kadr.

Zreszt± byіo to charakterystyczne nie tylko dla naszego kraju. Wiele japoсskich firm dotychczas zatrudnia pracownikуw jeden raz do roku — na wiosnк, kiedy mіodzieї koсczy wyїsze lub ¶rednie uczelnie. Co trzeci Japoсczyk po zatrudnieniu opuszcza “ojczyste” przedsiкbiorstwo dopiero po przej¶ciu na emeryturк w wieku 55 lat. Jednak ostatnio japoсscy koledzy rуwnieї zrezygnowali z doїywotniego zatrudnienia pracownikуw. Co prawda na razie dotyczy to tylko kierownikуw i specjalistуw z profilem inїynieryjno-technicznym — na wzorzec Stanуw, gdzie mobilno¶ж zawodowa jest mile widziana. Inїynier, ktуry w ci±gu 20 lat pracowaі w czterech firmach, jest bardziej doceniany przez pracodawcуw niї ten, ktуry przez wszystkie te lata pracowaі na jednym stanowisku w jednym przedsiкbiorstwie.

Jednak wiкkszo¶ж Biaіorusinуw wci±ї boi siк zmiany zwykіego trybu їycia. W roku 2005 tylko 8 procent zatrudnionej ludno¶ci o¶wiadczyіo, їe ma zdecydowany zamiar zmieniж miejsce pracy. Jako gіуwn± przyczynк wymieniano nisk± pensjк (74 procent). Natomiast ciкїkie warunki pracy lub, powiedzmy, konflikty w kolektywie albo z kierownictwem jako przyczyny drugorzкdne zaznaczyіo tylko 25 procent pracownikуw. Sіowem, praca nie musi siк podobaж, musi utrzymywaж.

— Przykіadowo jedna czwarta pracuj±cych my¶li, їe nieјle byіoby znaleјж nowe miejsce pracy, lecz nie podejmuje їadnych krokуw w tym kierunku, natomiast 52 procent nie zamierza zmieniaж pracodawcy — mуwi szefowa oddziaіu z Zakіadu Socjologii, profesor Halina Sokoіowa. — Z jednej strony wiкkszo¶ж jest zadowolona z wіasnego stanowiska (54,7 procent), z drugiej za¶ –ludzie nie widz± moїliwo¶ci zatrudnienia w swoim zawodzie (60 procent).

Rzeczywi¶cie, miejsc pracy nie jest tak duїo, aby zmieniaж je jak rкkawice.

Wedіug danych ministerstwa Pracy i Opieki Spoіecznej, w wielu specjalno¶ciach chкtnych podjкcia siк pracy osуb jest dziesiкж razy wiкcej niї oferowanych przez pracodawcуw stanowisk. Na przykіad na 20 wakansуw technika-technologa przypada 1.704 osoby, na 50 wolnych stanowisk towaroznawcуw — 831 kandydatуw, pedagogicznych wakansуw za¶ jest 20 razy mniej niї bezrobotnych specjalistуw. Natomiast co roku mog± zmieniaж pracк spawacze, malarze, stolarze i elektromonterzy — jest ich dwa razy mniej niї trzeba. Ogromne zapotrzebowanie jest rуwnieї na murarzy: o jednego pracownika walcz± aї 4 firmy!

Jednak czкstej zmianie firm przeszkadza nie tylko maіy wybуr miejsc pracy, lecz i nasza “osiadіo¶ж”. Na Biaіorusi prawie 85 procent wszystkich wakansуw znajduje siк w Miсsku. Przy czym s± to gіуwnie specjalno¶ci robotnicze. Natomiast prawnicy, ekonomi¶ci, ksiкgowi i pedagodzy potrzebni s± na peryferii (w Miсsku na jedne stanowisko prawnika pretenduje 80 osуb). W kaїdym (!) rejonie potrzebny jest gіуwny lekarz weterynarii i gіуwny zootechnik. Ale na pytanie: “Czy mog± Paсstwo wyjechaж pracowaж do innego miasta?” — prawie 90 procent osуb ankietowanych odpowiadaіo, їe nie!

Oczywi¶cie, w wielu firmach jak dawniej docenia siк specjalistуw, ktуrzy pracuj± od wielu lat, ale kryterium oceny jest przede wszystkim nie staї, lecz wynik. I je¶li zaczкіo ci siк nudziж na starym miejscu, pamiкtaj, їe Twуj szef nie dowie siк o tym jako ostatni. A zatem na razie nie wygіaszaj swoich zamiarуw. A je¶li juї odchodzisz, zrуb to piкknie!

Maria Kuczerowa
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи