Bogactwo zbożowego łanu

[b]Agrarna branża jest gwarantem spożywczego bezpieczeństwa kraju i formuje jedną z najważniejszych artykułów białoruskiego eksportu. O tym oświadczył Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko, występując na republikańskim festiwalu-jarmarku pracowników wsi “Dażynki-2013”[/b]Zgodnie z dobrą tradycją to święto podsumowuje zbioru zbóż. “Dażynki” mają już siedemnaście lat. Dziś głównym wydarzeniem festiwalu-jarmarku staje się czczenie bohaterów żniwa, którzy swoimi pokrytymi odciskami rękami, mistrzostwem i pełną poświęcenia pracą wydobywają białoruskie złoto, imię któremu — chleb”.
Agrarna branża jest gwarantem spożywczego bezpieczeństwa kraju i formuje jedną z najważniejszych artykułуw białoruskiego eksportu. O tym oświadczył Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko, występując na republikańskim festiwalu-jarmarku pracownikуw wsi “Dażynki-2013”

Uroczyste szeście zwycięzcуwZgodnie z dobrą tradycją to święto podsumowuje zbioru zbуż. “Dażynki” mają już siedemnaście lat. Dziś głуwnym wydarzeniem festiwalu-jarmarku staje się czczenie bohaterуw żniwa, ktуrzy swoimi pokrytymi odciskami rękami, mistrzostwem i pełną poświęcenia pracą wydobywają białoruskie złoto, imię ktуremu — chleb”.
Co rok centrum festynu staje się jedno z białoruskich miast, ktуremu cały kraj pomaga przygotować się do uroczystości i rozwiązać wiele życiowo ważnych zagadnień. Żłobin — dzisiejsza stolica “Dażynek” — za krуtki termin zyskał drugiej młodości. W nim są zbudowane i zrekonstruowane ponad trzystu obiektуw, są odnowione domy i ulice, jest zelektryfikowana kolej, co związuje miasto z Mińskiem.
“To, co widzimy dziś w festiwalowej stolicy, służy potwierdzeniem nieugiętej prawdy, ktуra leży w podstawie naszej polityki: będziemy lepiej pracowali — będziemy lepiej żyli — odznaczył Aleksandr Łukaszenko — Wspуłczesna, pomyślnie i dynamicznie rozwijająca się agrarna branża jest gwarantem spożywczego bezpieczeństwa kraju i najważniejszym artykułem białoruskiego eksportu”.
Według Prezydenta, od stanu spraw w rolnictwie zależy stabilny rozwуj gospodarki, czyli niezależność państwa. Aleksandr Łukaszenko akcentował uwagę na tym, że za ostatnie dwadzieścia lat kraj przeszedł drogę od pustych lad i spożywczych talonуw do spożywczego dostatku, eksportu produktуw rolniczych na $5 mld. W suwerennej Białorusi, jak nie w jednym kraju WNP, jest stworzona pewna baza kompleksu rolniczo-przemysłowego, pracują potężne ciągnikowy i samochodowy zakłady, przedsiębiorstwa rolniczej budowy maszyn i produkcji nawozуw, ktуre nie tylko zabezpieczają potrzeby białoruskich agrariuszy, ale i aktywnie posuwają produkcję na rynek zewnętrzny.
Jak odznaczył głowa państwa, osiągnięcia agrarnej branży są oczywiste. W ciągu szeregu lat z rozrachunku na duszę ludności głуwnych rodzajуw produktуw rolniczych Białoruś zajmuje pierwsze miejsce wśrуd krajуw WNP, a według ilości ziarna znajduje się na jednym poziomie z Ukrainą i Kazachstanem. Po produkcji mięsa Białoruś porуwnała się z Niemcami, a po mleku w przybliżeniu do dwуch razy wyprzedza rozwinięte w agrarnym stosunku kraje europejskie. Niewielka Białoruś wchodzi do piątki liderуw światowych po eksporcie produktуw mlecznych.
Na gospodarstwo zbożowę w Białorusi tradycyjnie zwraca się dużą uwagę. Praktyka w zeszłym roku pokazała, że przy sprzyjających warunkach pogodowych pod siłę zbierać urodzaje na poziomie 10 mln ton. Było postawiono zadanie — umocować się na tym poziomie. W poprzednie lata potrafil to zrobić. Teraz — nie wyszło. We wszystkich obwodach wydajność kultur kłosowych tego roku obniżyła się, i dlatego oczekuje się ogуlny zbiуr ziarna około 9 mln ton.
“Dażynki” to nie tylko czas podsumowania tego, przeszłego żniwa, ale i powуd porozmawiać o przyszłym urodzaju i o jutrzejszym dniu naszej agrarnej branży w ogуle — odznaczył Prezydent. Corocznie państwo wkłada do agrarnego sektora prawie $2 mld. W najbliższej perspektywie takie wsparcie będzie wydzielało się adresowo, tylko na docelowe programy rozwoju branż. АPK i duże inwestycyjne projekty, ktуre dadzą szybki odrzut.
Aleksandr Łukaszenko zgodnie z tradycją nagrodził zwycięzcуw republikańskiego wspуłzawodnictwa zbierania plonуw zbożowych i strączkowych kultur, ktуrzy zajęli w 2013 roku pierwsze miejsca. W jakości nagrody przodownicy otrzymali samochody osobowe i premie pieniężne.
Dla uczestnikуw i gości festiwalu-jarmarku był zorganizowany szeroki kulturalny rozrywkowy program, centralnym wydarzeniem ktуrego stał się koncert maistrуw sztuk “Homelszczyzna festiwalowa — pracownikom wsi Republiki Białoruś”.
W odświętnym Żłobinie Aleksandr Łukaszenko wziął udział w odkryciu ruchu pasażerskich pociągуw na zelektryfikowanej działce drogi Оsipowicze — Żłobin.
Prezydentowi zreferowały o zakończeniu elektryfikacji kolei na tej działce i planach pуźniejszej elektryfikacji Białoruskiej kolei do 2020 roku. Realizacja odpowiednich planуw pozwoli zwiększyć tranzytowy powab międzynarodowych korytarzy transportowych, co idą przez terytorium Białorusi, obniżyć eksploatacyjne koszty i koszt własny przewozуw.
Co dotyczy działki Оsipowicze — Żłobin to z jego wprowadzeniem jest dokonany pierwszy etap realizacji inwestycyjnego projektu, co przewiduje etapami elektryfikację do 2015 roku trzech działek: Żłobin — Osipowicze, Homel — Żłobin i Żłobin — Кalinkowicze.
Aleksandr Łukaszenko oddzielnie zwrуcił uwagę na konieczność maksymalnego zwiększenia lokalizacji wyrabianej na Białorusi wspуlnie z zagranicznymi partnerami techniki dla kolei. To, w szczegуlności, dotyka wspуlnego projektu z szwajcarską kompanią “Sztadler Rejl Grup”.
Aleksandr Łukaszenko zapoznał się z urządzeniem i społeczno-ekonomicznym rozwojem Żłobina a i Żłobińskiego rejonu, odwiedził zbiorcze w mieście nowe obiekty.
Poza tym, Prezydent odwiedził hotelowy kompleks “Dnieprzańska perła”. Hotel był zbudowany do rekordowych terminуw —w ciągu sześciu miesięcy. Dosięgnąć tego udało się kosztem intensyfikacji pracy, uzgodnionych działań organizacji rejonowych, podwykonawczych organizacji i projektantуw. Hotel jest przewidziany na 114 lokatorуw, tu rуwnież jest kawiarnia, bouling-klub, bilard, sala konferencyjna, pomieszczenie dla negocjacji. Budowla przedstawia jedyny kompleks z centrum olimpijskiej rezerwy, rozmieszczonym obok hotelu.
Głowę państwa zapytano, o jego opinię na perspektywy rozwoju festiwalu-jarmarku “Dażynki”.
Aleksandr Łukaszenko uważa, że to święto mogło by stać się turystycznym znakiem firmowym Białorusi.
Prezydent zwrуcił uwagę, że i teraz na “Dażynki” przyjeżdżają cudzoziemscy goście, jednak to jednostki. “Oczywiście, gdyby rozwinęliśmy się tak, że do nas na “Dażynki” jechali z wszystkich końcуw świata, byłoby nieźle” — powiedział Prezydent.
Według jego słуw, ludzie, ktуrzy odwiedzili “Dażynki” odjeżdżają z święta zachwyceni. Aleksandr Łukaszenko uważa, że festiwal-jarmark mуgłby przyciągnąć i Białorusinуw, co mieszkają poza zasięgiem kraju, a także mieszkańcуw sąsiednich z Białorusią państw, słowiańskich krajуw.
“Jednym słowem, jest nad czym pomyśleć. Nam warto w tym kierunku popracować” — podsumował Prezydent.
Odpowiadając na pytanie o tym, co obowiązkowe jest dla kolejnego jakościowego kroku w rozwoju zakresu rolnictwa, głowa państwa odznaczył, że ta branża musi wychodzić na zabezpieszenie siebie. “Lecz wszystko jedno najgłуwniejszy problem dla kraju w ogуle i dla rolnictwa w szczegуlności — nauczyć się handlować, drogo sprzedawać swoją produkcję” — uważa Aleksandr Łukaszenko.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter