Bogactwo życia

Życie ludzkie nie trwa wiecznie. Taka jest rzeczywistość, z którą przyzwyczailiśmy się liczyć. Tym nie mniej temat długości życia staje się co raz bardziej aktualny
Їycie ludzkie nie trwa wiecznie. Taka jest rzeczywisto¶ж, z ktуr± przyzwyczaili¶my siк liczyж. Tym nie mniej temat dіugo¶ci їycia staje siк co raz bardziej aktualny. W celu zbadania tej kwestii pojawiіo siк wiкcej ¶rodkуw – medycznych, spoіecznych i demograficznych. W ¶wiecie istniej± caіe regiony, ktуre wyprzedzaj± innych pod tym wzglкdem. Znany jest fakt, їe ostatnio staіa siк stabilna duїa dіugo¶ж їycia w Japonii. Wіasne tendencje wzrostu wystкpuj± rуwnieї w innych krajach. A propos, wspуіczesny Biaіorusin їyje prawie dwa razy dіuїej niї jego przodek cztery stulecia temu. Jak siк okazaіo, na Biaіorusi їyje okoіo tysi±ca dіugowiecznych osуb. Najstarsza z nich - Anna Borysewicz, maj±c 117 lat zdecydowaіa siк nawet na operacjк oftalmologiczn±. I po czterech latach caіkowitej ¶lepoty Anna Adamowna znowu uzyskaіa moїliwo¶ж patrzenia na ¶wiat wіasnymi oczami. Wydarzenie to miaіo miкdzynarodowy rezonans – biaіoruska dіugowieczna kobieta zostaіa najstarsz± pacjentk± chirurgуw ¶wiata. Fenomen tkwi nie bezpo¶rednio w tym fakcie, lecz rуwnieї w tym, їe biaіoruscy lekarze skutecznie wykonali niezwykіy zabieg.

Problem staro¶ci w ogуle i jej powodуw w szczegуlno¶ci dzisiaj niepokoi wiele osуb. Oto i na Biaіorusi powstaіa caіa nauka, ktуra zajmuje siк problemami starszych ludzi. A ich w kraju jest juї okoіo dwуch milionуw. A zatem uczeni maj± pole do gruntownych badaс, i ewentualnie - do nowych waїnych odkryж, ktуre mogіyby mieж charakter praktyczny – aby pomуc nie tyle w przedіuїeniu їycia, ale aby zrobiж go bardziej peіnowarto¶ciowym. Temu їyciowo waїnemu tematowi w kolejnym numerze czasopisma po¶wiкcono kilka, naszym zdaniem, interesuj±cych materiaіуw.

Dzisiaj Biaіoru¶ w wielu dziedzinach staje siк atrakcyjnym miejscem dla twуrczo¶ci. Niew±tpliwie, wydarzeniem ostatniego miesi±ca jest ostateczna decyzja o stworzeniu w kraju Parku zaawansowanych technologii. Na razie za wcze¶nie jest mуwiж, czy stanie siк nowa „dolina sylikonowa” prawdziw± Mekk± dla zaawansowanych programistуw i komputerowcуw. Ale jest to powaїne o¶wiadczenie, ktуrego atrakcyjno¶ж umotywowana jest rzeczywisto¶ci± warunkуw, ktуre mog± pozwoliж na tworzenie najnowszych produktуw informacyjnych nie gdziekolwiek, lecz w Miсsku. Juї okre¶lona zostaіa lokalizacja nowego osiedla, pozostaje tylko oznajmiж o faktach realizacji pomysіуw twуrczych. Nie ma znaczenia, kto w tym wspуіzawodnictwie stanie siк pierwszym odkrywc±: biaіoruscy uczeni czy ich zagraniczni koledzy. Waїne jest, їe to odbкdzie siк u nas – tam, gdzie zostanie stworzone sprzyjaj±ce ¶rodowisko konkurencyjne. O stanie rzeczywistym i perspektywach biaіoruskiego miкdzynarodowego high-tech teї moїna przeczytaж w tym numerze czasopisma.

Juї s± przykіady – na Biaіoru¶ przyjeїdїa siк, aby siк nauczyж i pokazaж siebie. Na przykіad na niwie sztuki. Szkoіa biaіoruskiego baletu cieszy siк o tyle wysok± opini±, їe wіa¶nie tu chce odbyж staї wiele pocz±tkuj±cych artystуw. Oto i Yuka Mijake z Japonii pomy¶laіa, їe najlepszym miejscem dla doskonalenia kunsztu baletowego jest Miсsk. W biaіoruskiej stolicy uczy siк ona baletu od uznanych profesjonalistуw. Swoimi wraїeniami z pobytu na Biaіorusi Yuka Mijake podzieliіa siк w wywiadzie, udzielonym dla naszego czasopisma.

Tak wygl±da przedstawienie gіуwnych tematуw, wszystkie one dotycz± їycia – w jego szerokich i rozmaitych przejawach.

Wiktor Charjkow
Redaktor der Zeitschrift “Беларусь. Belarus”
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости