Bocian na dachu

Kto zapewnia demograficzne bezpieczeństwo kraju?
W korytarzach Grodzieсskiej kliniki poіoїniczej wywieszono skrzynki “dla wnioskуw i opinii”. Urny wisz± trochк z daleka od stanowiska dyїurnej siostry, aby pacjentki, wrzucaj±ce do otworu swoje kartki, nie wstydziіy siк obcych spojrzeс.

“Kiedy dwa lata temu obj±іem kierownictwo klinik± poіoїnicz±, miaіem strategiczny plan, wynikaj±cy z do¶wiadczenia w pracy na stanowisku gіуwnego poіoїnego –ginekologa zarz±du sіuїby zdrowia Grodzieсskiego obwodowego komitetu wykonawczego. Polegaі on gіуwnie na dostкpnym wytіumaczeniu kaїdemu pracownikowi aktуw normatywnych, dotycz±cych jego obowi±zkуw oraz na utrzymywaniu bardzo surowej dyscypliny, ¶cisіym podziale obowi±zkуw pomiкdzy zastкpcami i poprawieniu zaplecza materialnego. Ale “kobiece rady” z tych skrzynek jeszcze raz przypomniaіy mi, їe pacjentki najbardziej potrzebuj± normalnego, ludzkiego stosunku do siebie” — opowiada naczelny lekarz Wiktor Liskowicz. Zamiast ¶miaж siк z “naiwnych” їyczeс kobiet, wciela siк je w їycie. Na przykіad niedіugo w klinice poіoїniczej pojawi siк salon fryzjerski z dwoma stanowiskami roboczymi, aby mіode mamy czuіy siк komfortowo przed obiektywami kamer wideo, bez ktуrych nie obejdzie siк їaden powrуt do domu. Jest to pomysі ze skrzynki.

To, o czym kobieta nie napisze, moїe opowiedzieж — postanowiono w klinice poіoїniczej i zorganizowano regularne spotkania pacjentek z kierownictwem. Wynikiem takich sondaїy “opinii publicznej” jest wprowadzenie lektoratуw wideo i remont pomieszczeс sanitarnych. Natomiast zdjкcia w korytarzach szpitala, przedstawiaj±ce pulchniutkie piкkno¶ci — “absolwentуw”, to juї inicjatywa lekarzy.

Wіadze obwodu Grodzieсskiego rуwnieї pomagaj± klinice poіoїniczej w zdobyciu “drugiej mіodo¶ci”. W ci±gu ostatnich dwуch lat za ¶rodki z budїetu obwodowego zakupiono najnowszy sprzкt: aparat do badaс ultradјwiкkowych klasy ekspertowej z kolorowym obrazem objкto¶ciowym, wyposaїenie dla oddziaіu reanimacyjnego. Nacisk kіadzie siк na nabycie sprzкtu laboratoryjno-diagnostycznego, aby sprowadziж do minimum ryzyko rуїnego rodzaju powikіaс u matek i noworodkуw. Teraz komitet wykonawczy prowadzi rekonstrukcjк 3piкtrowego bloku kliniki poіoїniczej, dok±d zostanie przeniesiony oddziaі obwodowy zjednoczenia “Maіїeсstwo i rodzina” oraz oddziaі poradnictwa medycznie-genetycznego.

W klinice poіoїniczej tworzy siк lokaln± sieж wymiany dokumentacji, jest rуwnieї pomysі zainstalowania systemu wiedeoobserwacji pracy lekarzy w izbie przyjкж i Sali porodowej: kontrola i dyscyplina ponad wszystko!

Katarzyna Czarowska
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи