Bibliofile są zachwyceni

Wystawa “Radziwiłłowie i książka”, która została otwarta w Mińsku w Centralnej Bibliotece Naukowej NarodowejAkademii Nauk, przyciągnęła uwagę wielbicieli rarytasów
Jak opowiedziaі korespondentowi BELTA kierownik oddziaіu rzadkiej ksi±їki i rкkopisуw Aleksander Stefanowicz, ekspozycja obejmuje wydania z XV-XX stuleci z kolekcji dynastii Radziwiііуw.

Biblioteka ksi±ї±t Radziwiііуw, zaіoїona w XVI stuleciu przez Mikoіaja Radziwiііa Czarnego, byіa jedn± z najwiкkszych w уwczesnej Europie bibliotek prywatnych. Jej zbiory to oryginalne dokumenty, w ktуrych jak w lustrze zostaіy odzwierciedlone waїne wydarzenia epoki. Wielu z nie¶wieskich Radziwiііуw byіo rodowymi bibliofilami i czкsto nabywaіo interesuj±ce ich rarytasy z poprzednich stuleci. Pod wzglкdem rodzajowym w zbiorach Radziwiііуw przewaїaj± zachodnioeuropejskie wydania drukowane. Jako przedstawiciele politycznej elity swoich czasуw Radziwiііowie po¶wiкcali duїo uwagi badaniu systemуw politycznych i prawnych Wielkiego Ksiкstwa Litewskiego oraz paсstw europejskich, dyskusjom religijnym, wojskowo¶ci, oraz interesowali siк nowo¶ciami literatury piкknej i dzieіami klasycznymi.

W zasobach oddziaіu rzadkiej ksi±їki i rкkopisуw przechowywany jest unikalny zbiуr ksi±їek Nie¶wieskiej Biblioteki Ordynackiej ksi±ї±t Radziwiііуw, ktуry jest jedn± z najcenniejszych kolekcji oraz czк¶ci± skіadow± ogуlnoeuropejskiego spadku kulturowego.

Na wystawie pokazane zostaіy ksi±їki z historii Europy Zachodniej i Wielkiego Ksiкstwa Litewskiego, przekіady antycznych klasykуw oraz ksi±їki z nauk ¶cisіych, literatury, geografii, jкzykoznawstwa, sztuki i kultury. Szczegуln± warto¶ж stanowi± wydane za їycia utwory klasykуw literatury piкknej, filozofуw, dziaіaczy їycia spoіecznego i politycznego XVII — pocz±tku XX wiekуw, proza dokumentalna XIX stulecia. Wzbudzaj± zainteresowanie rуwnieї wydania z adnotacjami wіa¶cicieli i odrкcznymi notatkami czіonkуw rodziny Radziwiііуw.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter