Białoruskie marki handlowe opanowują przestrzeń światową

Czasem nie do końca uświadomiony i nie ukształtowany białoruski ruch brandowy wciąż nabiera mocy. Osiągnięcie to, zaznaczone przez uczestników III Międzynarodowej konferencji “Światowe doświadczenie w rozwoju marek handlowych” ma kluczoweznaczenie również dla tej imprezy
“Marketing i branding na rynku biaіoruskim staj± siк nie tylko siі± strategiczn±, lecz rуwnieї liderami mentalnymi — powiedziaіa podczas otwarcia konferencji prezes komitetu organizacyjnego zawodowego konkursu “Brand roku” Їanna Griniuk. — Wіa¶nie marketing we wspуіczesnej Biaіorusi rozwija nowy system warto¶ci — warto¶ci rуїnic indywidualnych i swobodnego wyboru. Wіa¶nie marketing i branding ustalaj± now± wіadzк na rynku towarуw i usіug — demokracjк konsumenta”.

Dzisiaj da siк іatwo dostrzec sukcesy biaіoruskiego ruchu branїowego, zwіaszcza w grupie towarуw spoїywczych, gdzie wystкpuje szczegуlnie surowa konkurencja. Krajowi producenci potrafi± wymy¶liж mniej-wiкcej wyraziste nazwy, zawin±ж wyrуb w jaskrawe opakowanie i przeprowadziж kampaniк reklamow±. Wielu szczerze uwaїa, їe to wszystko jest wіa¶nie brandem. Jednak czas i do¶wiadczenie wskazuj± na to, їe piкkne opakowania i udana nazwa nie wystarcz±, aby osi±gn±ж sukces. Ale mamy rуwnieї swoich bohaterуw. Na przykіad “Sawuszkin Produkt” S.A. Tego lata przedsiкbiorstwo ogіosiіo rozpoczкcie nowego programu “Na zdrowie narodowi”. Nie wdaj±c siк w szczegуіy powiedzmy tylko, їe celem tego projektu jest uksztaіtowanie u Biaіorusinуw przyzwyczajenia do zdrowego, racjonalnego їywienia. Teraz “Sawuszkin Produkt” S.A. przeprowadza narodowe badanie norm zuїycia mleka i nabiaіu (bior± w nim udziaі 150 rodzin z 11 miast kraju, ktуre wypeіniaj± specjalne kwestionariusze). W przyszіo¶ci przewidziane jest przyci±gniкcie uczonych do opracowania zaleceс, aby pујniej na ich podstawie produkowaж nowe wyroby.

W¶rуd niew±tpliwych liderуw jest “Milawica” — zakіad, produkuj±cy damsk± bieliznк, oraz rajstopy “Conte”, ktуre na zawsze utkwiіy w pamiкci Biaіorusinуw dziкki swojemu sloganowi “Spуdnica jest lepsza!”

“Na Zachodzie pojкcie “brand” — to nie tylko nazwa tego lub innego produktu, to rуwnieї styl firmy — zaznaczyі podczas swojego wyst±pienia Andrzej Purtow, redaktor naczelny moskiewskiego czasopisma Identity. — Na Biaіorusi o stylu firmy wypada mуwiж tylko w przypadku “Milawicy”. A przecieї pojкcie to ma duїe znaczenie dla pomy¶lnego rozwoju firmy. Spуіka lotnicza British midland po wdroїeniu stylu firmowego wystaraіa siк o nadanie klasy piкciogwiazdkowej i o 75 % zwiкkszyіa atrakcyjno¶ж wіasnego brandu”.

Jak wynika ze sіуw go¶cia, Biaіoru¶ dopiero rozpoczyna swoje wej¶cie do ¶wiatowej przestrzeni brandowej, i na razie biaіoruskie przedsiкbiorstwa znajduj± siк na “bezproblemowym” etapie tej integracji. W kraju na razie nie ma “czarnego PRu” w¶rуd konkurentуw, nieuczciwej reklamy i otwartego szkodnictwa, z powodu ktуrych cierpi± obecnie rosyjscy producenci. Z drugiej za¶ strony Biaіoru¶ na razie znajduje siк w dosyж duїej odlegіo¶ci od ¶wiatowych trendуw ruchu branїowego. Teraz w krajach rozwiniкtych branding poszczegуlnych firm juї nie jest aktualny — to miniony etap. Brandingiem aktywnie zajкіy siк miasta i nawet caіe kraje w celu przyci±gniкcia inwestycji. A zatem mamy do
czego d±їyж”.

Marina Kulikowa
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter