Białoruś we współczesnym świecie

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko zwrócił się z apelem do białoruskiego narodu oraz zebrania narodowego. Publikujemy tę część apelu, w której wypowiedziane zostało stanowisko dotyczące priorytetów polityki zagranicznej państwa
Obecnie sytuacja w polityce zagranicznej nie jest prosta. Dzisiaj jest ona tak niepewna, że najmniejszy nieprzemyślany krok może spowodować fatalne skutki. Być może nie do końca mam rację, ale chciałbym podzielić się z państwem jedną myślą.

Dzisiaj sytuacja w świecie jest jeszcze bardziej skomplikowana niż po rozpadzie Związku Radzieckiego. Jest to umotywowane przede wszystkim tym, że pojawiają się nowe ośrodki potęgi. Są one obecne nie tylko w rozmowach i środkach przekazu masowego, lecz w rzeczywistości. Związane jest to z bardzo wysoką wartością nośnikуw energii. Rozpoczął się wzrost w regionie Zatoki Perskiej, w tym rуwnież w Iranie, zaczęły rozwijać się Chiny, a co najważniejsze staje na nogi Rosja. I tak dalej. Nie wymieniłem tu jeszcze Indii oraz Ameryki Łacińskiej, ktуra co raz aktywniej prowadzi samodzielną politykę rуżną od narzucanej jej wcześniej przez Zjednoczone Stany Ameryki. Wyżej wymienione ośrodki potęgi co raz bardziej ubiegają się o pewne prawa i własne miejsce w tym bardzo ciasnym i skomplikowanym świecie, wskutek czego zaostrza się walka pomiędzy tymi państwami (na razie nie jest ona widoczna, lecz, moim zdaniem, w niedługim czasie, niestety, staniemy się świadkami bardziej otwartej i zaciętej walki).

Nie chciałbym, aby taki stan rzeczy doprowadził do ostrego konfliktu, jak to nie raz zdarzało się w naszej historii i szczegуlnie w przededniu Drugiej wojny światowej.

Dlatego właśnie nasz resort polityki zagranicznej nie powinien wychodzić z założenia, że świat stał się spokojniejszy. Wręcz odwrotnie: powstające w nim sprzeczności coraz bardziej się zaostrzają. Trzeba rуwnież wziąć pod uwagę fakt, że jeśli nie zostanie powstrzymany nagły wzrost cen na nośniki energii, surowce, materiały i części składowe do produkcji końcowej, prawa na ktуrą posiadają wysoko rozwinięte kraje, takie jak, powiedzmy, kraje Unii Europejskiej i Białoruś, znacznie zaostrzą się procesy (co już się odbywa) w dziedzinie gospodarki, i — co za tym idzie — w systemie finansowym. I państwo dokładnie wiedzą, co może się zdarzyć pуźniej.

Dlatego nie zakładajmy rуżowych okularуw i traktujmy obecny stan rzeczy tak, jak on jawi się naprawdę. Podkreślam jeszcze raz– bardzo nad tym ubolewam. Chciałbym uniknąć najgorszego wariantu.

Na rozwуj Białorusi zaś negatywny wpływ w największym stopniu wywierają dwa czynniki.

Po pierwsze jest to bezprecedensowa presja Zachodu na nasz kraj, stałe groźby zastosowania sankcji oraz innych nieadekwatnych, powiem nawet — absurdalnych — środkуw. Drugim czynnikiem jest pogorszenie koniunktury cen na rynkach światowych, a przede wszystkim — wzrost wartości zasobуw energetycznych. Ale ostatnia kampania polityczna na Białorusi naocznie uwidoczniła, że okoliczności te nie wytrącają nas z normalnego trybu życia.

Wręcz odwrotnie łączą społeczeństwo dla pokonania trudności i osiągnięcia postawionych celуw. Po utrwaleniu pozytywnych tendencji politycznych i gospodarczych w kraju, zadaniem priorytetowym staje się dla nas integracja z gospodarką światową z niezmiennym przestrzeganiem naszych interesуw narodowych. Białoruś konsekwentnie prowadzi wielokierunkową politykę skierowaną na rozwуj rynkуw zbytu swoich towarуw.

Rynek białoruski otwarty zostanie dla technologii i wynalazkуw, ktуre z powodуw obiektywnych nie mogą być wyprodukowane na Białorusi. Nie wolno zapominać, że niezależnie od tego, czy Białoruś jest członkiem światowej organizacji handlowej pod względem prawnym, już od dawna żyjemy zgodnie z jej prawem. Dzisiaj mamy dużo zagranicznych propozycji inwestycyjnych. Ale dosyć często nasze organizacje nie mogą im zaoferować nic wartościowego. Musimy przyciągać partnerуw zagranicznych do realizacji dobrze zapowiadających się i korzystnych projektуw. Białoruś ma trwałe stosunki w handlu zagranicznym z wieloma krajami na wszystkich kontynentach. Tam już dawno zrozumiano: wspуłpraca z nami jest korzystna. Zwiększając moc gospodarczą, osiągniemy rуwnież uznanie polityczne. Białoruś w tym roku przewodniczy Eurazjatyckiej Wspуlnocie Gospodarczej, Organizacji Układu o Zbiorowym Bezpieczeństwie. W niedługim czasie Mińsk będzie przyjmować kolejny szczyt głуw państw członkowskich WNP. Są to sprzyjające czynniki, umożliwiające ostateczne określenie strategii rozwoju procesуw integracyjnych na przestrzeni postradzieckiej w celu utrwalenia czołowej roli Białorusi w formacjach międzynarodowych. Nie budzą żadnych wątpliwości zalety jednoczenia się z Rosją. Jest to nasz wybуr historyczny. Teraz nasze wspуlne starania skierowane są na poszukiwanie optymalnych modeli wspуłpracy w ramach Państwa Unijnego. Zasługuje na uwagę fakt, że przeszliśmy od rozwiązywania kwestii wyłącznie organizacyjno-prawnych do konkretnej pracy w dziedzinach opieki społecznej, edukacji, opieki zdrowotnej, polityki podatkowej i swobodnego przemieszczania się. Ostatnio podpisany został pakiet dokumentуw skierowanych na usunięcie całego szeregu pilnych niepokojących ludzi problemуw życiowych. Będziemy kontynuować wspуłpracę w ramach Wspуlnoty Niepodległych Państw. Tak jest: dzisiaj zasoby wielostronnych mechanizmуw WNP nie są wykorzystywane w pełnej mierze. Mamy wspуlne interesy, a zatem korzystna jest każda forma integracji. W ramach WNP musimy aktywniej rozwijać składnik tranzytowy, wspуłpracę społeczną i humanitarną.

Jednocześnie nie da się zaprzeczyć, że Wspуlnota wymaga reformowania, głуwnie w celu podwyższenia skuteczności podejmowanych decyzji i odpowiedzialności każdego państwa za wykonanie swoich zobowiązań.

Białoruś wychodzi z prostej i zrozumiałej przesłanki: sprawiedliwy układ światowy może być wyłącznie wielobiegunowy. To nasze stanowisko zgodne jest ze zdaniem wielu innych krajуw. Dążenie do monopolizacji w polityce światowej, osłonięte pięknymi wyrazami, oznacza nic innego, tylko otwarty dyktat, narzucanie całej ludzkości woli jednego państwa albo małej grupy mocarstw.

Historia naocznie demonstruje, że każdorazowo kończy się to tym samym: wojnami, zniszczeniem całych państw i narodуw, światowymi kryzysami gospodarczymi i politycznymi.

Przeciwstawienie się temu jest możliwe tylko drogą połączenia starań wszystkich sił pokojowych. Jest to nasze zasadnicze stanowisko, ktуre otwarcie prezentujemy na arenie międzynarodowej i aktywnie walczymy o jego urzeczywistnienie.

Białoruś jako kraj, ktуry w największym stopniu ucierpiał w czasie Drugiej wojny światowej, ma do tego podstawy zarуwno moralne jak i prawne.

Dlatego właśnie nasz kraj został jednym z inicjatorуw istotnego zwiększenia roli ONZ w rozpatrzeniu wszystkich globalnych problemуw światowych, w umocnieniu bezpieczeństwa międzynarodowego. Pod tym względem za bardzo korzystny uważa się udział Białorusi w Ruchu Nieprzyłączenia, Organizacji Szanghajskiej oraz w innych strukturach międzynarodowych.

Białoruś utrzymuje szerokie stosunki międzynarodowe. Skuteczna jest dosyć aktywna wspуłpraca z krajami Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej.

Głуwnym priorytetem kierunku wschodniego są Chiny, ktуre podzielają nasze stanowiska w wielu sprawach. Jesteśmy za pełnowartościową wspуłpracą z USA i Unią Europejską. Rzecz jasna, skoro jesteśmy zainteresowani rуwnoprawną wspуłpracą z czołowymi krajami świata, Białoruś powinna odpowiadać ich poziomowi pod każdym względem: zarуwno w dziedzinie gospodarczej, jak i w wojennej. Przy tym chcę po raz kolejny podkreślić: nasza doktryna wojenna zawsze opera się na przywiązaniu do zasad bezpieczeństwa międzynarodowego i utrzymania powszechnego pokoju.

Będziemy kontynuować pracę nad stworzeniem jednolitego systemu obrony państwa. Dużą rolę nadaje się kompleksowi wojenno-przemysłowemu, ktуry w przyszłości rуwnież będzie rozwijać się jako wielokierunkowa branża o zaawansowanych technologiach. Nie trzeba dopatrywać się w tym tendencji do militaryzacji kraju. Nigdy nie mieliśmy takiego celu, i nigdy go nie będzie. Ale wyraźnie uświadamiamy sobie rolę, ktуrą odgrywa Białoruś w kształtowaniu nowego systemu bezpieczeństwa ogуlnoeuropejskiego.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи