“BеSТ” nawiązuje łączność

Państwowa firma telefonii komórkowej “BeST” podłączyła do sieci pierwszych abonentów
“Biaіoruska sieж telekomunikacji” — Spуіka akcyjna typu zamkniкtego — rozpoczкіa komercyjn± eksploatacjк sieci і±czno¶ci komуrkowej standardu GSM 900/1800 w Miсsku, gdzie zostaіo otworzone pierwsze centrum obsіugi abonentуw.

Jak wynika ze sіуw generalnego dyrektora Michaіa Dziemczenko, dzisiaj pojemno¶ж centrali “BeST” wynosi 1500 tysiкcy abonentуw. Juї w marcu 2006 roku centrala moїe zostaж rozszerzona; w miarк zwiкkszenia bazy abonentуw jej pojemno¶ж moїe wzrosn±ж do 3 milionуw korzystaj±cych z jej usіug klientуw.

Jak powiedziaі generalny dyrektor spуіki “BeST”, na marzec 2006 roku zaplanowane jest objкcie sieci± і±czno¶ci wszystkich centrуw obwodowych naraz oraz drogi samochodowej, prowadz±cej z Miсska do Narodowego lotniska “Miсsk-2”. Przy tym caіy nastкpny rok po¶wiкcony bкdzie wі±czaniu do nowej sieci wszystkich gіуwnych tras samochodowych kraju oraz przej¶ж granicznych. W ci±gu trzech lat operator zamierza zaopatrzyж w і±czno¶ж teren Biaіorusi, ktуry zamieszkuje 90% ludno¶ci.

“Sieж, ktуr± zbudowali¶my dzisiaj, nie jest najwiкksza na Biaіorusi” — zaznaczyі zastкpca generalnego dyrektora spуіki Sergiusz Pobіagujew. Jeste¶my najmіodszym operatorem GSM i na razie nie pretendujemy na pozycjк lidera. Ale bкdziemy siк staraж”.

Przedstawiciel spуіki uwaїa, їe sieж “BeST” w Miсsku juї jest “wystarczaj±co funkcjonalna”. Nie ma problemуw wspуіdziaіania z sieciami innych operatorуw sieci komуrkowej i stacjonarnej, zorganizowano wymianк trafikiem SMS.

W sprawie planуw taryfowych spуіki Sergiusz Pobіagujew zaznaczyі: “Ludzie dzisiaj gotowi s± pіaciж tylko za to, z czego naprawdк korzystaj±. Dlatego nasze plany taryfowe nie obejmuj± opіaty za abonament, proponujemy najniїsz± na biaіoruskim rynku warto¶ж usіug SMS”.

Spуіka gotowa jest do pracy rуwnieї z klientami korporacyjnymi, dla ktуrych zaproponowano plan taryfowy “Korporacyjna telefonia komуrkowa”.
Chiny udzieliіy spуіce “BeST” ulgowych poїyczek na і±czn± sumк 234,2 miliony dolarуw USA, przeznaczonych do stworzenia infrastruktury sieci, nabycia wyposaїenia i oprogramowania, dostarczanego przez firmк Alkatel Schanghai Bell Company, Ltd. (Chiny).
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter