Autobus dla Europy, Najlepszy z nowej generacji

W roku 2006 zaś przewiduje się produkcję około 1500 pojazdów: jak dla przewozów pasażerów w mieście, tak również autobusów międzynarodowych i turystycznych
Drugie pod wzglкdem wielko¶ci miasto Konstanca w Rumunii posiada koloryt, wіa¶ciwy kaїdemu morskiemu portowi. Jednak kiedy znalazіem siк tam tego lata, maіo brakowaіo, abym poczuі siк jak na ojczystej — “l±dowej” Biaіorusi. Duїe wraїenie wywarіa na mnie obfito¶ж w mie¶cie takich samych jak “w domu” autobusуw, wyprodukowanych przez Miсsk± Fabrykк Samochodуw. I kolor maj± taki sam, i nawet numer kursуw — na przykіad podobnie jak w Miсsku, w Konstancy 100ka jeјdzi po centralnych ulicach. Ale oprуcz przyjemnych uczuж fakt ten wywoіuje rуwnieї caіkiem naturalne rozwagi na temat miejsca biaіoruskiego przemysіu w — powiedzmy — europejskim krajobrazie gospodarczym. Powszechnie uwaїa siк, їe budowa maszyn jest cech± wysokiego poziomu rozwoju, nie kaїdy kraj posiada tк branїк.

Fabryka Samochodуw w Miсsku istnieje juї od prawie 60 lat, jej ciкїarуwki znane s± w dziesi±tkach paсstw. Co do autobusуw, ich produkcjк uruchomiono dopiero w roku 1992. “Za prototyp wziкto niemiecki “Neoplan” — wyja¶niі mi kierownik centrum stosunkуw publicznych MAZu Walentyn Јopan. — Jednak teraz pod wzglкdem zarуwno konstrukcji, jak i wykonania, z wyj±tkiem silnika, jest to prawie w caіo¶ci pojazd biaіoruski. Najpierw planowali¶my produkcjк 500 autobusуw w skali roku. Ale popyt okazaі siк tak duїy, їe w roku 2005 liczba ta byіa prawie 2 razy wiкksza, w roku 2006 za¶ przewiduje siк produkcjк okoіo 1500 pojazdуw: jak dla przewozуw pasaїerуw w mie¶cie, tak rуwnieї autobusуw miкdzynarodowych i turystycznych”.

Aby sprzedaж autobus do tego czy innego miasta, prawie zawsze trzeba wygraж przetarg z udziaіem czoіowych firm europejskich. Jak da siк zauwaїyж, to dosyж czкsto udaje siк Miсskiej Fabryce Samochodуw, poniewaї jej pojazdy wyrуїnia nie tylko wspуіczesny design, maj± one dіugi okres uїytkowania, odpowiadaj± najbardziej rygorystycznym europejskim wymogom ekologicznym przy caіkiem konkurencyjnej cenie.

W roku 2004 na miкdzynarodowym salonie samochodowym w Moskwie najwyїsze nagrody przyznano miсskiemu autobusowi turystycznemu. Rok pујniej rуwnieї za najlepszy uznano miсski autobus miejski zasadniczo nowej generacji. Jak naleїy oceniono biaіoruskie autobusy rуwnieї w Rumunii — przewoї± one pasaїerуw w Bukareszcie, Konstancy, Braszowie, Jassach. Zaczynaj±c od roku 2002 kraj ten zakupiі od MAZu okoіo 270 pojazdуw. Niedawno fabrykк samochodуw w Miсsku odwiedziіa kolejna rumuсska delegacja. Omawiano plany wspуіpracy na rok 2006. Strony umуwiіy siк co do zakupu nie mniej niї 150 biaіoruskich autobusуw.

Rumunia to nie jedyny kraj europejski, w ktуrym pasaїerуw przewozi siк miсskimi autobusami. 60 maszyn zakupiіa w ubiegіym roku Serbia. 2 sprzedano do Niemiec, 1 do Wкgier. Nadmieniк, їe w tym krajach produkcja autobusуw jest dobrze rozwiniкta. A zatem fakt sprzedaїy tam biaіoruskich maszyn ma doniosіe znaczenie.

Wіodzimierz Jakowlew
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter