Akcent na zwiększenie

Białoruś przed rokiem 2010 może znacznie zwiększyć eksport towarów i usług
Zgodnie z podstawow± prognoz± eksport towarуw i usіug z Biaіorusi w ci±gu najbliїszych piкciu lat moїe siк zwiкkszyж 1,55 razy — z 18,4 do 28,7 miliardуw, w tym eksport towarуw — z 16,2 do 25,2 miliardуw dolarуw. O tym powiedziano w Ministerstwie Spraw Zagranicznych kraju, komentuj±c parametry, zaіoїone w Narodowym Programie Rozwoju eksportu na lata 2006–2010.

Poіoїono akcent na zwiкkszenie dostaw poza granice kraju wyrobуw naukochіonnych i wysoko technologicznych. Planuje siк, їe w strukturze eksportu towarуw udziaі eksportu innowacyjnego przed rokiem 2010 zwiкkszy siк z 19 do 37%.

Priorytet uzyska rуwnieї rozwуj eksportu usіug.

Przewiduje siк osi±gniкcie staіego salda pozytywnego w handlu zagranicznym towarami i usіugami. Program zostaі opracowany z uwzglкdnieniem przyst±pienia kraju do ¶wiatowej organizacji handlowej i powstaj±cych w zwi±zku z tym zobowi±zaс. W celu skutecznej realizacji programu przewiduje siк dalszy rozwуj infrastruktury eksportu, w tym sieci dystrybucji towarуw przez organizacje eksportuj±ce. I tak, przed 2010 rokiem za jej po¶rednictwem ma byж dostarczane na eksport nie mniej niї 80% towarуw (w roku 2005 wskaјnik ten wynosi 12,5%). Planuje siк rуwnieї utworzenie wyspecjalizowanego banku eksportowo-importowego na bazie “Belpromstrojbank” oraz rozwуj systemu ubezpieczenia kontraktуw w handlu zagranicznym.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter